Struktura
Wydział Rolnictwa i Biotechnologii

Główny specjalista asystent Dziekana- mgr Piotr Dambecki

Kierownik Katedry- prof. dr hab. inż. Magłorzata Szczepanek

Kierownik Katedry- prof. dr hab. inż. Bożena Dębska

Kierownik Katedry- dr hab. inż. Grzegorz Lemańczyk, prof. PBŚ

Kierownik Katedry- dr hab. inż. Iwona Jędrzejczyk, prof. PBŚ

Kierunki działalności naukowo-badawczej:

1.      Wykorzystanie cytometrii przepływowej do:
•    określania bezwzględnej zawartości DNA w jądrach różnych gatunków roślin,
•    oceny ploidalności roślin,
•    badania cyklu komórkowego/endoreduplikacji w nasionach,
•    wykrywania endoreduplikacji DNA w różnych organach roślinnych i okresach wzrostu,
•    badania wpływu substancji antymitotycznych na stadia replikacji jądrowej w tkankach roślinnych.
2.      Badanie procesów komórkowych i subkomórkowych za pomocą mikroskopii konfokalnej z wykorzystaniem białek fluorescencyjnych i barwników fluorochromowych.
3.      Wykorzystanie markerów molekularnych do identyfikacji gatunków roślin.
4.      Badanie jakości nasion (energia i zdolność kiełkowania, pobudzenie kiełkowania pod wpływem różnych metod kondycjonowania).
5.      Zastosowanie metod biotechnologicznych i biologii molekularnej w hodowli roślin.

Oferta usługowa:
1.    Oznaczanie ploidalności, wielkości genomu, cyklu komórkowego i poziomu endoreduplikacji w różnych gatunkach roślin za pomocą cytometrii przepływowej.
2.    Wykorzystanie metod biologii molekularnej do identyfikacji gatunków roślin i w hodowli roślin.
3.    Badanie jakości nasion.

Współpraca z ośrodkami naukowymi i z otoczeniem gospodarczym
Ośrodki krajowe:

•    Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
•    Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
•    Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin, Oddział w Bydgoszczy
•    Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
•    Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
•    Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
•    Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
•    Uniwersytet Łódzki
•    Uniwersytet Wrocławski
•    Uniwersytet Białostocki
•    Uniwersytet Śląski, Katowice
•    Instytut Genetyki Roślin PAN, Poznań
•    Instytut Dendrologii PAN w Kórniku
•    Polska Akademia Nauk, Ogród Botaniczny w Powsinie
•    Akademia im. J. Długosza w Częstochowie
•    Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych (COBORU) w Słupi Wielkiej
•    Vitroflora, Łochowo k/Bydgoszczy 

Ośrodki zagraniczne:
•    University of Coimbra, Coimbra, Portugalia
•    University of Arizona, Tucson, USA
•    Masaryk University, Brno, Czechy 
•    Institute of Botany, Pruhonice, Czechy 
•    Royal Botanic Gardens, Kew, Richmond, Surrey, Wielka Brytania
•    Charles University, Prague, Czechy 
•    Swedish University of Agricultural Sciences, Alnarp, Szwecja
•    University of Guelph, Kanada
•    Nipissing University, North Bay, Kanada
•    Pavol Jozef Šafárik University, Košice, Słowacja
•    Erciyes University, Kayseri, Turcja
•    University of São Paulo, Brazylia
•    Suez Canal University Ismailia, Egipt

Dydaktyka:
•    Podstawy biotechnologii (studia stacjonarne inżynierskie, kierunek Biotechnologia, semestr 1)  
•    Biologia molekularna (studia stacjonarne inżynierskie, kierunek Biotechnologia, semestr 5)
•    Przełomowe odkrycia biologii i diagnostyki molekularnej (studia stacjonarne inżynierskie, kierunek Biotechnologia, semestr 7; przedmiot do wyboru)
•    Cytogenetyka (studia stacjonarne inżynierskie, kierunek Biotechnologia, semestr 4)
•    Genomika i proteomika roślin (studia stacjonarne magisterskie, kierunek Biotechnologia, semestr 2)
•    Inżynieria genetyczna (studia stacjonarne magisterskie, kierunek Biotechnologia, semestr 1)
•    Rośliny transgeniczne (studia stacjonarne magisterskie, kierunek Biotechnologia, semestr 2)
•    Genetyka (studia stacjonarne inżynierskie, kierunek Rolnictwo, semestr 3; studia niestacjonarne inżynierskie, kierunek Rolnictwo, semestr 4)
•    Hodowla roślin i nasiennictwo (studia stacjonarne inżynierskie, kierunek Rolnictwo, semestr 4; studia niestacjonarne inżynierskie, kierunek Rolnictwo, 5 semestr) 
•    Genetyka i hodowla roślin (studia stacjonarne inżynierskie, kierunek Biotechnologia, semestr 3)
•    Diagnostyka molekularna w hodowli roślin (studia stacjonarne magisterskie, kierunek Biotechnologia, semestr 2)
•    Anatomia i histologia roślin (studia stacjonarne inżynierskie, kierunek Biotechnologia, semestr 1)
•    Biologia komórki (studia stacjonarne inżynierskie, kierunek Biotechnologia, semestr 2, kierunek Inżynieria farmaceutyczna, semestr 1)
•    Embriologia roślin (studia stacjonarne inżynierskie, kierunek Biotechnologia, semestr 5)
•    Fizjologia i podstawy genetyki roślin (studia stacjonarne inżynierskie, kierunek Zielarstwo i fitoterapia, semestr 2)
•    Fizjologia stresu i ekologiczne aspekty biotechnologii (studia stacjonarne magisterskie, kierunek Biotechnologia, semestr 1)
•    Mikrorozmnażanie roślin (studia stacjonarne inżynierskie, kierunek Architektura krajobrazu, semestr 4)
•    Fizjologia roślin (studia stacjonarne inżynierskie, kierunek Biotechnologia, semestr 4, kierunek Rolnictwo, semestr 4)
•    Morfogeneza kalusa w kulturach in vitro (studia stacjonarne inżynierskie, kierunek Biotechnologia, semestr 3)
•    Biotechnological methods of plant improvement (studia stacjonarne magisterskie, kierunek Technologia żywności i żywienia człowieka, semestr 2)
•    Morfogeneza w kulturach in vitro (studia stacjonarne magisterskie, kierunek Biotechnologia, semestr 3, przedmiot do wyboru)
•    Biotechnologia bobowatych (studia stacjonarne magisterskie, kierunek Biotechnologia, semestr 2, przedmiot do wyboru) 
•    Metody molekularne w analizach roślin leczniczych (studia stacjonarne inżynierskie, kierunek Zielarstwo i Fitoterapia, semestr 6, przedmiot do wyboru)
•    Modern methods for genome study (studia stacjonarne magisterskie, kierunek Biotechnologia, semestr 2; przedmiot do wyboru)
•    Basic techniques in molecular biology and genetic engineering (Erasmus students)
•    Genetics and plant breeding (Erasmus students)
•    Plant embryology (Erasmus students)
•    Plant tisusue culture (Erasmus students)
•    Cytogenetics (Erasmus students)
 

Kierownik Katedry- dr hab. inż. Barbara Breza-Boruta, prof. PBŚ

Kierownik Katedry- prof. dr hab. inż. Jacek Żarski

Kierownik Pracowni-  dr hab. inż. Dariusz Kulus, prof. PBŚ

Rys historyczny:
Początki Jednostki sięgają 1971 roku, kiedy rozpoczęła działalność jako Pracownia Ogrodnictwa, wyodrębniona z Zespołu Oddziału Instytutu Uprawy Roli i Roślin AR w Poznaniu i do 1981 roku funkcjonowała w strukturze wewnętrznej Katedry Szczegółowej Uprawy Roślin. Jej organizatorem i długoletnim kierownikiem był Śp. prof. dr hab. Marek Jerzy. W 1981 roku uzyskała status samodzielnego Zakładu Ogrodnictwa, a w 1989 roku awansowała organizacyjnie do miana Katedry. W 2000 roku jednostka zmieniła nazwę na: Katedra Roślin Ozdobnych i Warzywnych, a funkcję kierownika objęła Śp. prof. dr hab. Małgorzata Zalewska. W strukturze Katedry w tym samym roku powołano Pracownię Biotechnologii. W 2009 roku przeprowadzono gruntowną modernizację i automatyzację kompleksu szklarniowego wyposażonego w system nawadniania i fertygacji. W ramach projektu "Realizacja II etapu Regionalnego Centrum Innowacyjności", współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w latach 2009-2013 w Katedrze utworzono Laboratorium Genetycznego Identyfikowania Odmian Roślin Uprawnych i Badania ich Tożsamości. Po śmierci prof. Zalewskiej pełnienie obowiązków kierownika powierzono doc. dr. inż. Piotrowi Piszczkowi (w latach 2014-2018). W wyniku restrukturyzacji Wydziału Rolnictwa i Biotechnologii w 2018 roku dwie Katedry: Katedra Roślin Ozdobnych i Warzywnych oraz Katedra Melioracji i Agrometeorologii zostały połączone i dzięki temu powstała Katedra Przyrodniczych Podstaw Rolnictwa i Ogrodnictwa. W skład nowej Katedry wchodzą dwie Pracownie: Pracownia Roślin Ozdobnych i Warzywnych oraz Pracownia Melioracji i Agrometeorologii. Funkcję kierownika Pracowni Roślin Ozdobnych i Warzywnych w latach 2019-2020 pełniła dr hab. Justyna Lema-Rumińska, prof. UTP. Od 2021 roku Pracownią kieruje dr hab. inż. Dariusz Kulus, prof. PBŚ.

Kierunki badań:
Obszarem zainteresowań naukowych Pracowni Roślin Ozdobnych i Warzywnych PBŚ są studia nad wpływem regulatorów wzrostu, nanocząstek oraz temperatury, bodźca mechanicznego i barwy światła - na wzrost i rozwój wybranych gatunków roślin ozdobnych, leczniczych i warzywnych zarówno w warunkach in vitro jak i in vivo, w tym:

- hormonalna i środowiskowa regulacja wzrostu i rozwoju roślin oraz zastosowanie kultur tkankowych w biotechnologii roślin,
- wykorzystanie markerów molekularnych, chemotaksonomii oraz technik mikroskopowych w identyfikacji gatunków i odmian roślin uprawnych oraz analizie ich stabilności,
- fizjologiczne i biochemiczne reakcje roślin na abiotyczne czynniki stresowe,
- krioprezerwacja w ciekłym azocie (-196oC), głębokie mrożenie i sztuczne nasiona w ochronie bioróżnorodności,
- klasyczne i nowoczesne metody hodowlane, w tym krzyżowanie, gynogeneza i indukowana mutageneza,
- poszukiwanie markerów odporności oraz metod ochrony roślin ogrodniczych przed patogenami.

Oferta naukowo-badawcza dla przedsiębiorstw:

- ekspertyzy, opinie naukowo-techniczne i prace badawczo-wdrożeniowe dotyczące doskonalenia technologii uprawy roślin ogrodniczych w warunkach in vitro i in vivo,
- badania nad wpływem ekologicznych (m.in. temperatury i barwy światła) i chemicznych regulatorów wzrostu na kwitnienie i jakość ważnych gospodarczo gatunków roślin ogrodniczych,
- prace badawcze z zakresu indukowania mutacji in vitro oraz dotyczące wprowadzania nowych gatunków roślin ozdobnych, warzywnych i leczniczych do kultur in vitro,
- prace hodowlane u roślin ozdobnych,
- badanie tożsamości odmianowej przy pomocy markerów molekularnych,
- badania z zakresu doskonalenia metod krioprezerwacji materiału roślinnego,
- badania stabilności genetycznej roślin uzyskanych w warunkach in vitro,
- wykorzystanie nanomateriałów w ogrodnictwie,
- spektrofotometryczne analizy zawartości barwników oraz enzymatycznych i nieenzymatycznych antyoksydantów w roślinach,
- szczegółowa analiza biometryczna roślin (planimetryczna analiza liści i architektury systemu korzeniowego),
- wykonywanie cyfrowej dokumentacji fotograficznej z użyciem mikroskopii stereoskopowej (powiększenie 7,5—112 x),
- opiniowanie dotyczące przydatności nowych podłoży ogrodniczych do produkcji kwiatów i warzyw,
- doradztwo w zakresie produkcji ogrodniczej.