Współpraca z gospodarką

Mamy nadzieję, że współpraca z Naszym Wydziałem będzie dla Państwa bardzo owocna. Poniżej można zapoznać się z pełną ofertą współpracy przygotowaną przez Wydział Rolnictwa i Biotechnologii.

BZ-13/2021/WRiB EMIX SPÓŁKA Z o.o. Ekspertyza na podstawie analizy stanu technicznego wykorzystania nasion soi nGMO do celów konsumpcyjnych pochodzących z lokalnych upraw.
SZ-1/2021/WRiB Public Organisation “REGIONAL CENTER OF EUROPEAN EDUCATIONAL SCIENTIFIC ENTERPRISES” Service order internship program “Sustainable Development Goals “The end of hunger, achieved food security, improved nutrition and promoted agriculture sustainability”
BZ-55/2021/WRiB Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy Analiza chemiczna materiału roślinnego pochodzenia z badań laboratoryjnych, ocena barwników roślinnych i zawartości witaminy C.
BZ-56/2021/WRiB Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy Analiza materii organicznej gleby strefy korzeniowej roślin w badaniach laboratoryjnych - analiza gleby, ocena frakcji organicznej
BZ-78/2021/WRiB ICL Sp. z.o.o Analiza plonowania buraka cukrowego i ziemniaka pod wpływem nawozów doglebowych Polysulpate
BZ-110/2021/WRiB BAYER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PTZ FS025 w zwalczaniu fuzaryjnej zgorzeli podstawy źdźbła w jęczmieniu ozimym (1 doświadczenie) w warunkach kontrolowanych (SR21POLC11) / ISY FS200 w zwalczaniu Gaeumannomyces graminis w pszenicy ozimej (1 doświadczenie) w warunkach polowych (SR21POLC10)
BZ-2/2021/WRiB AS PRODUKT Sebastian Pasturek Badanie wpływu jonów srebra oraz nadtlenku wodoru na wybrane bakterie będące wskaźnikami czystości wody basenowej oraz określenie minimalnych wartości bakteriobójczych dla tych dezynfektantów. 
BZ-22/2021/WRiB "VITROFLORA GRUPA PRODUCENTÓW" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Przeprowadzenie testów skuteczności działania preparatów chemicznych w zwalczaniu populacji VBC1, VBC2 Botrytscinerea, VCsp3 Colletotrichum sp. oraz określenie sprawców objawów chorobowych na roślinach z rodzajów Alocasia, Ficus, Echinacea, Kniphofiai bylinach,
BZ-29/2021/WRiB POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA Korekta tablic norm do technicznej obsługi szkód rzepaku.
BZ-85/2021/WRiB EKSPERCI NEMU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Wykonanie badań laboratoryjnych ziemniaka odmiany Innovator w zakresie oceny  organoleptycznej oraz fizykochemicznej przydatności bulw do  przetwórstwa na frytki
BZ-97/2021/WRiB Pająk Maciej ENDEAVOUR Opracowanie innowacyjnej technologii uprawy warzyw w domowych farmach wertykalnych z udziałem LED i systemu automatycznego nawadniania. 
BZ-126/2021/WRiB "BASF POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Badania nad biologiczną oceną skuteczności działania produktów BAS 752 00 F, BAS 752 03 F w zwalczaniu RAMUCC w uprawie jęczmienia jarego Numer ARM: DEV-F-2021-PL-C43-A-01.0, Badania nad biologiczną oceną skuteczności działania produktów BAS 752 00 F, BAS 752 03 F w zwalczaniu RHYNSE w uprawie jęczmienia jarego; Numer ARM: DEV-F-2021-PL-C44-A-01.0, (Umowa Ramowa z dnia 07.04.2016 - Zamówienie - nr.4965137267/06.05.2021)
BZ-129/2021/WRiB EKSPERCI NEMU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Pobranie prób (skrobia ziemniaczana) do oceny jakościowej i mikrobiologicznej. Wykonanie oceny organoleptycznej badań fizyko-chemicznych i mikrobiologicznych w zakresie oceny przydatności skrobi do spożycia. 
BZ-161/2021/WRiB CELLERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Ocena stopnia eliminacji mikroorganizmów w próbkach żywności z wykorzystaniem myjek. 
BZ-165/2021/WRiB Jacek Moritz Opracowanie technologii inicjacji i namnażania kultur in vitro borówki wysokiej (Vaccinium corymbosum L.)
BZ-171/2021/WRiB UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU Wykonanie w Katedrze Biogeochemii i Gleboznawstwa, analiz chromatograficznych humin wraz z opracowaniem wyników badań.
BZ-175/2021/WRiB POLCALC NAWOZY WAPNIOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Analiza składu mikrobiologicznego próbek glebowych z pól uprawnych nawożonych nową grupą nawozów wapniowych oraz określenie wpływu działania tych nawozów na wybrane grupy mikroorganizmów. 
BZ-185/2021/WRiB CENTRALNY OŚRODEK BADANIA ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH w Słupi Wielkiej Analiza ploidalności odmian różnych gatunków roślin z doświadczeń COBORU. 
BZ-4/2022/WRiB "G'S Polska" sp. z o.o. Ocena właściwości wodnych oraz szybkości infiltracji w profilu gleb zlokalizowanych na 40 ha polu we wsi Stefanowo.
BZ-9/2022/WRiB ANWIL SPÓŁKA AKCYJNA Określenie częstotliwości i dawek nawozów azotowych pod konkretne płody rolne.
BZ-125/2021/WRiB "BASF POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Badania skuteczności fungicydowej produktów w terminie T3 aplikacji, porównanie Revytop do produktów rynkowych. Zwalczanie patogenów FUSASP, SEPTTR, PUCCRE w uprawie pszenicy ozimej; Numer ARM: MKD-F-2021-PL-8C7-A-03.0, (Umowa Ramowa z dnia 07.04.2016 - Zamówienie - nr.4965143600/06.05.2021)
BZ-144/2021/WRiB Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy Analiza frakcji organicznej gleby, węgla, azotu w doświadczeniach polowych. 
BZ-145/2021/WRiB Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy Analiza chemiczna biomasy roślin, ocena zawartości witaminy C i barwników w materiale z doświadczeń polowych. 
BZ-168/2021/WRiB POLCALC NAWOZY WAPNIOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Ocena plonowania rzepaku ozimego, pszenicy ozimej i kukurydzy oraz jakości plonów pod wpływem innowacyjnych nawozów wapniowych z dodatkiem siarki i magnezu. 
BZ-21/2022/WRiB BAYER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  PTZ FS025. Skuteczność zwalczania FUSASP w życie ozimym w warunkach polowych (SR22POLC01LG05). ISY FS200. Skuteczność zwalczania Gaeumannomyces graminis w pszenicy ozimej  w warunkach polowych (SR22POLC12LG06).
BZ-37/2022/WRiB ICL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Ocena nawozów f-my ICL na plon i jakość cebuli (zaw. s.m., polifenoli ogółem, N-NO3, P, K, Mg, Ca, pojemność antyoksydacyjna (FRAP)).
BZ-69/2022/WRiB BIOSTYMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Wykonanie oceny składu chemicznego firmowych nawozów dolistnych.
OBZ-6/2022/WRiB GMF GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Opracowanie innowacyjnej technologii produkcji kompozycji roślinnych w słojach w pomieszczeniach wegetacyjnych bez dostępu światła naturalnego, ze szczególnym uwzględnieniem składu widmowego światła sztucznego i mikroklimatu komory uprawnej i ich wpływu na jakość finalną produktu.
BZ-73/2022/WRiB ICL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Ocena właściwości gleby w doświadczeniu polowym.
BZ-14/2022/WRiB "FUNDACJA IMIENIA STANISŁAWA KARŁOWSKIEGO" Analiza i interpretacja wyników badań właściwości fizycznych i chemicznych próbek glebowych, pobranych w 2021 roku z pól gospodarstwa biodynamicznego Juchowo Sp. z o. o. 
BZ-38/2022/WRiB BIO-INDUSTRY Paweł Karwat Walidacja procesu kofementacji wykonanej w oparci o zmniejszenie o 5 log10 liczby Salmonella Senftenberg W775 H2S ujemne oraz zmniejszenie liczby opornych jaj pasożytów Ascaris sp. o co najmniej 99,9% (3 log10).
BZ-55/2022/WRiB AGRIHANDLER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Ocena właściwości fizycznych, chemicznych i aktywności enzymatycznej gleb trwałych użytków zielonych oraz ocena składu chemicznego płynnych nawozów naturalnych stosowanych do nawożenia w 2022 roku.
OBZ-4/2022/WRiB CGFP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Innowacyjny system zarządzania produkcją roślinną ze szczególnym uwzględnieniem optymalizacji prący maszyn, nawożenia oraz ochrony bioróżnorodności gleb eksploatowanych rolniczo.
BZ-79/2022/WRiB FRESH INSET SPÓŁKA AKCYJNA Ocena wpływu stosowania różnych dawek 1-MCP w technologii Vidre+ na wartość handlową oraz cechy jakościowe 2 odmian czereśni
BZ-94/2022/WRiB FRESH INSET SPÓŁKA AKCYJNA Ocena wpływu stosowania różnych dawek 1-MCP w technologii Vidre+ na wartość handlową oraz cechy jakościowe borówki amerykańskiej i maliny.
BZ-101/2022/WRiB FRESH INSET SPÓŁKA AKCYJNA Ocena wpływu stosowania różnych dawek 1-MCP w technologii Vidre+ na wartość handlową oraz cechy jakościowe jabłek (załącznik 1)
BZ-104/2022/WRiB "FUNDACJA IMIENIA STANISŁAWA KARŁOWSKIEGO" Analiza i interpretacja wyników badań właściwości fizycznych i chemicznych próbek glebowych, pobranych w 2022 roku z pól gospodarstwa biodynamicznego Juchowo Sp. z o. o.
BZ-118/2022/WRiB AGRIHANDLER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Określenie składu chemicznego materiału roślinnego, zawartości chlorofilu oraz oznaczenie mikroorganizmów biorących udział w przemianach węgla i azotu w warstwie powierzchniowej gleb użytkowych po aplikacji gnojowicy w 2022 roku.
BZ-122/2022/WRiB BIOSTYMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Przygotowanie kompozycji mikroorganizmów o wysokiej aktywności enzymatycznej i znanym składem gatunkowym do opracowania innowacyjnego biopreparatu.
BZ-125/2022/WRiB UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU Analiza uziarnienia gleb wykorzystania laserowego analizatora cząstek firmy Malvern Mastersizer 2000E.
BZ-128/2022/WRiB FRESH INSET SPÓŁKA AKCYJNA Ocena wpływu stosowania różnych dawek 1-MCP w technologii Vidre+ na wartość handlową oraz cechy jakościowe pieczarki w całości i w plastrach
BZ-142/2022/WRiB CENTRALNY OŚRODEK BADANIA ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH w Słupi Wielkiej Analiza ploidalności/apomiksji/ bezwzględnej zawartości DNA odmian różnych gatunków roślin z doświadczeń COBORU
BZ-78/2022/WRiB BIO-INDUSTRY Paweł Karwat Wykonanie badań mikrobiologicznych i parazytologicznych niezbędnych do przeprowadzenia walidacji procesu. 
BZ-84/2022/WRiB Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy Ocena zawartości witaminy C i barwników w materiale roślinnym
BZ-86/2022/WRiB Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy Ocena zawartości węgla i azotu w glebowej materii organicznej
BZ-87/2022/WRiB Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy Ilościowa i jakościowaanaliza glebowej materii organicznej
BZ-88/2022/WRiB Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy Analiza materiału roślinnego-witamin i barwników roślinnych
BZ-115/2022/WRiB BAYER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ISY FS200. Skuteczność zwalczania Gaeumannomyces graminis w pszenicy ozimej w warunkach polowych w 1 lokalizacji.
BZ-41/2023/WRiB PRZEDSIĘBIORSTWO WDROŻEŃ I ZASTOSOWAŃ BIOTECHNOLOGII I INŻYNIERII GENETYCZNEJ "BIO-GEN" Analiza cech użytkowych owoców papryki uprawianych metodą tradycyjną i z zastosowaniem preparatów BIO-GEN
BZ-103/2023/WRiB OMAGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Określenie skuteczności antydrobnoustrojowej preparatu chemicznego
BZ-13/2023/WRiB PRZEDSIĘBIORSTWO WDROŻEŃ I ZASTOSOWAŃ BIOTECHNOLOGII I INŻYNIERII GENETYCZNEJ "BIO-GEN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Przeprowadzenie  badań polowych, wykonanie badań fizykochemicznych oraz opracowanie oceny rolniczej dla preparatu mikrobiologicznego BaktTarcza P w uprawie buraka cukrowego oraz kukurydzy na ziarno.
BZ-14/2023/WRiB PRZEDSIĘBIORSTWO WDROŻEŃ I ZASTOSOWAŃ BIOTECHNOLOGII I INŻYNIERII GENETYCZNEJ "BIO-GEN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Przeprowadzenie badań polowych, wykonanie badań fizykochemicznych oraz opracowanie oceny rolniczej dla preparatu mikrobiologicznego BaktTarcza P w uprawie rzepaku ozimego oraz pszenicy ozimej..
BZ-22/2023/WRiB BIO-INDUSTRY Paweł Karwat Wykonanie badań mikrobiologicznych i parazytologicznych niezbędnych do przeprowadzenia walidacji procesu: fermentacji metanowej ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego kat. 2 i 3 (1 powtórzenie) w biogazowni w m. Pienice należącej do Biomax Group sp. z o.o.
BZ-27/2023/WRiB FRESH INSET SPÓŁKA AKCYJNA Ocena wpływu stosowania różnych dawek 1-MCP w technologii Vidre+ na wartość handlową rukoli, szpinaku i bazylii
BZ-28/2023/WRiB ELVITA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Określenie składu mikrobiologicznego próbek biopreparatu oraz ocena przeżywalności bakterii w preparacie z dodatkiem różnych związków
BZ-37/2023/WRiB BIOSTYMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wykonanie ekstrakcji najbardziej aktywnych enzymów z wermikompostu
BZ-55/2023/WRiB BIO-INDUSTRY Paweł Karwat Badanie tempa inaktywacji pałeczek Salmonella i jaj Ascaris suum w podgrzewanym pofermencie
BZ-56/2023/WRiB "FUNDACJA IMIENIA STANISŁAWA KARŁOWSKIEGO" Badania obejmują przygotowanie, preparatykę, oznaczanie Corg, azotu ogólnego w 392 próbkach gleby, oznaczanie rozpuszczalnych form węgla i azotu, oznaczanie aktywności enzymatycznej w 93 próbkach gleb
BZ-57/2023/WRiB ELVITA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Badania mikrobiologiczne próbek glebowych pod względem określenia liczebności wybranych grup mikroorganizmów.
BZ-63/2023/WRiB FRESH INSET SPÓŁKA AKCYJNA Ocena wpływu stosowania różnych dawek 1-MCP w technologii Vidre+ na wartość handlową pomidorów, sałaty lodowej i melonów
BZ-65/2023/WRiB "NIVISS" PHP Sp. z o.o. Prace badawcze stanowiące część projektu „Innowacyjna rodzina liniowych opraw oświetleniowych niPlants przeznaczonych do uprawy roślin z możliwością aktywnej stabilizacji PPFD i automatycznego dopasowana oświetlanego obszaru do wielkości roślin oraz podłączenia do systemu odzysku energii cieplnej”.
BZ-80/2023/WRiB OMAGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Określenie skuteczności antydrobnoustrojowej 3 preparatów chemicznych
BZ-81/2023/WRiB CENTRALNY OŚRODEK BADANIA ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH w Słupi Wielkiej Analiza ploidalności/apomiksji/bezwzględnej zawartości DNA odmian różnych gatunków roślin z doświadczeń COBORU
BZ-88/2023/WRiB FRESH INSET SPÓŁKA AKCYJNA Ocena wpływu stosowania różnych dawek 1-MCP w technologii Vidre+ na wartość handlową oraz cechy jakościowe pieprznika jadalnego
BZ-98/2023/WRiB PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO - HANDLOWE "CHEMIROL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Mikrobiologiczna ocena ilościowa preparatu do kiszonek pod względem zawartości bakterii kwasu mlekowego i bakterii propionowych.
BZ-7/2024/WRiB PRZEDSIĘBIORSTWO WDROŻEŃ I ZASTOSOWAŃ BIOTECHNOLOGII I INŻYNIERII GENETYCZNEJ BIO-GEN Sp. z o.o. Przeprowadzenie badań polowych oraz opracowanie oceny rolniczej dla preparatu ImPROver+ w uprawie buraka cukrowego oraz kukurydzy
BZ-6/2024/WRiB PRZEDSIĘBIORSTWO WDROŻEŃ I ZASTOSOWAŃ BIOTECHNOLOGII I INŻYNIERII GENETYCZNEJ BIO-GEN Sp. z o.o. Przeprowadzenie badań polowych oraz opracowanie oceny rolniczej dla produktów ImPROver+ i BaktoTarcza P w uprawie rzepaku ozimego oraz pszenicy ozimej.
BZ-18/2024/WRiB FRESH INSET SPÓŁKA AKCYJNA Ocena wpływu stosowania różnych dawek 1-MCP w technologii Vidre+ na wartość handlową bananów, pomidorów i ananasa
BZ-25/2024/WRiB P.W. lechpol Badanie skuteczności działania mikrobiologicznego preparatu Ecostern aplikowanego do gleby pod uprawą wybranych roślin

WYDZIAŁ ROLNICTWA I BIOTECHNOLOGII ZLECENIA ZEWNĘTRZNE w roku 2020

Lp

Numer BZ

Zleceniodawca

Kierownik tematu

Temat pracy zleconej

1

7

VITROFLORA Sp.z o.o.

Małgorzata Jeske

Namnożenia grzyba endomikoryzowego traw Rhizophagus, zaaplikowanie symbiota, inokulacja roślin zasiedlonych grzybem i ocena procentu porażonych roślin.

2

27

Wyższa Szkoła Gospodarki         w Bydgoszczy

Tomasz Knapowski

Opracowanie suplementów dla roślin na bazie fusów z kawy i herbaty.

3

39

AGRO INVEST Sp. z o.o.

Anna Wenda-Piesik

Opracowanie technologii wykorzystania węgla po pyrolizie opon w rolnictwie i ogrodnictwie.

4

42

GPW STOPOL Sp. z o.o.

Elżbieta Wszelaczyńska

Badania Laboratoryjne w zakresie oceny organoleptycznej i fizykochemicznej (w tym składu chemicznego) niezbędnego w celu określenia przydatności przechowywanego surowca do dalszego składowania i ewentualnego natychmiastowego wykorzystania do bezpośredniej konsumpcji i/lub do przetwórstwa.

5

61

VITROFLORA Sp.z o.o.

Anita Woźny

Natężenie światła jako czynnik warunkujący długookresowe przechowywanie sadzonek ex vitro.

6

62

VITROFLORA Sp.z o.o.

Alicja Tymoszuk

Optymalizacja składu spektralnego światła dla długookresowego przechowywania sadzonek ex vitro.

7

63

VITROFLORA Sp.z o.o.

Natalia Miller

Testowanie dodatków stymulujących utrzymanie juwenilności sadzonek ex vitro podczas długookresowego przechowywania.

8

95

EMIX Sp. z o.o.

Anna Wenda-Piesik

Ekspertyza naukowa potwierdzająca innowacyjność poprzez analizę obszaru środków trwałych, dotyczące wpływu zmiany parametrów technicznych wybranych środków trwałych w projekcie RPKP.01.06.02-04-0105/19 pt. „Wdrożenie innowacyjnych mieszanek lunchowych BIO na bazie surowców rolnictwa ekologicznego”.

9

101

NIVISS PHP Sp. z o.o.

Anita Woźny

Innowacyjna rodzina liniowych opraw oświetleniowych.

10

108

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy

Leszek Lenc

Określenie podatności odmian pszenicy ozimej na porażenie przez grzyby z rodzaju Fusarium spp., występowanie mykotoksyn oraz mikroorganizmów ograniczających zasiedlenie ziarna przez Fusarium spp.

11

122

AKO S.A.

Anna Wenda-Piesik

Badania przetwórcze właściwości bio-fizyko-chemicznych panierów spożywczych, przy zastosowaniu dwóch technologii.

12

123

POLCALC Sp. z o.o.

Dariusz Jaskulski

Analiza plonu, nasion rzepaku ozimego i ziarna pszenicy ozimej uzyskanych pod wpływem innowacyjnego nawozu doglebowego.

13

124

EMIX

Roman Rolbiecki

Wzrost efektywności upraw ekologicznych oraz tych w procesie konwersji poprzez zastosowanie innowacyjnych technologii - precyzyjne nawadnianie.

WYDZIAŁ ROLNICTWA I BIOTECHNOLOGII
ZLECENIA ZEWNĘTRZNE w roku 2019

Lp

Numer BZ

Zleceniodawca

Kierownik tematu

Temat pracy zleconej

1

1

EMIX

Anna Wenda-Piesik

Innowacyjne mieszanki lunchowe BIO na bazie surowców rolnictwa ekologicznego

2

7

BIOSTYMA Sp. z o.o.

Ewa Spychaj-Fabisiak

Ocena zawartości boru oraz siarki w roślinach gorczycy po zastosowaniu dolistnym innowacyjnych nawozów i selektywności Multi N w uprawie zbóż.

3

13

P.W. INCO s.c.

Anna Wenda-Piesik

Wdrożenie innowacji procesowej w P.W.INCO s.c

4

23

AKO S.A.

Anna Wenda-Piesik

Wdrożenie innowacji procesowej w zakresie konfekcjonowania wyrobów firmy AKO S.A. z zastosowaniem specjalistycznej linii pakującej, zabezpieczającej wyrób gotowy oraz poprawiającej jego właściwości.

5

38

BIOSTYMA Sp. z o.o.

Jacek Długosz

Wykonanie usługi badawczo-rozwojowej. Opracowanie receptury nowego produktu - innowacyjnego, mikrobiologicznego preparatu w formie stałej z dodatkiem hydrożelu inicjującego i przyspieszającego rozkład słomy.

6

46

Centrum Ekologii

Piotr Malczyk

Opinia o innowacyjności produktowej granulowanego środka poprawiającego właściwości gleb Terrapreta

7

54

WESSTRON

Zbigniew Paluszak

Wykonanie badań dotyczących określenia struktury populacji mikroorganizmów pobranych z biofilmów wytworzonych na biofiltrach.

8

59

ARS System Sp. z o.o. Sp.k.

Dariusz Piesik

Dywersyfikacja działalności przedsiębiorstwa ARS System poprzez wdrożenie na rynek innowacyjnego rozwiązania produktowego w zakresie kapsuły floatingowej wyposażonej w innowacyjny system uzdatniania wody, innowacyjny system sterowania oraz dedykowaną kompozycje muzyczną potęgującą deprywacje sensoryczną.

9

85

STORK

Barbara Breza Boruta

Opinia o innowacyjności produktowej i procesowej w oparciu o innowacyjny produkt.

10

90

BASF Polska Sp. z o.o.

Dariusz Pańka

Ekspertyzy w zakresie skuteczności produktów BAS.

11

91

BASF Polska Sp. z o.o.

Grzegorz Lemańczyk

Ekspertyzy w zakresie skuteczności produktów BAS.

12

92

BASF Polska Sp. z o.o.

Leszek Lenc

Ekspertyzy w zakresie skuteczności produktów BAS.

13

100

Miasto Bydgoszcz (Zespół Szkół Chemicznych)

Barbara Breza-Boruta

Przeprowadzenie szkolenia "Laboratorium mikrobiologiczne" w ramach projektu pn. Akcja-Kwalifikacja 2 realizowanego w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

14

102

Gospodarstwo Rolne K. Gajdemski

Małgorzata Szczepanek

Określenie przyczyny słabych wschodów marchwi odmian Nerac F1 i Norway F1.

15

105

INSTYTUT UPRAWY NAWOŻENIA I GLEBOZNAWSTWA

Leszek Lenc

Wykonanie pracy badawczej pt. "Określenie podatności odmian pszenicy ozimej na porażenie przez grzyby z rodzaju Fusarium spp, występowanie mykotoksyn oraz mikroorganizmów ograniczających zasiedlenie ziarna przez Fusarium spp.".

16

134

UNIWERSYTET ŁÓDZKI

Iwona Jędrzejczyk

Określenie zawartości jądrowego DNA (2C), oznaczenie ploidalności oraz analiza wyników.

17

149

COBORU

Elwira Śliwińska

Laboratoryjna ocena energii i zdolności kiełkowania nasion przy niedoborze, optimum i nadmiarze wilgoci.

18

162

COBORU

Elwira Śliwińska

Analiza ploidalności odmian różnych gatunków roślin COCORU.

19

165

FUNDACJA IM.S.KARŁOWSKIEGO

Mirosław Kobierski

Badania próbek gleb, oznaczenie wskaźników oraz opracowanie i interpretacja wyników analiz.

20

182

VITROFLORA

Alicja Tymoszuk

Opracowanie optymalnego składu podłoża i pożywki dla jednoczesnej aklimatyzacji i ukorzeniania mikrosadzonek in vivo.

21

183

VITROFLORA

Natalia Miler

Testowanie równoczesnego wpływu oświetlenia LED oraz podłoża i pożywki w procesie aklimatyzacji i ukorzeniania mikrosadzonek in vivo.

22

210

LECHPOL

Anna Wenda-Piesik

Opracowanie technologii zastosowania płynnego nawozu azotowo-siarkowego (ASL) w integrowanej i ekologicznej produkcji żywności.

23

218

MZURI-AGRO

Iwona Jaskulska

Prace badawczo-rozwojowe nad innowacyjnym sposobem pasowej uprawy roli i siewu.

WYKAZ PROJEKTÓW REALIZOWANYCH WE WSPÓŁPRACY Z PRZEDSIĘBIORSTWAMI w latach 2019-2021
 

Lp.

Nr projektu

Tytuł projektu

Kierownik projektu

Konsorcjum naukowe

1

00001.DDD.6509.00003.2017.02

Innowacje w uprawie, przetwórstwie i wprowadzania na rynek pierwotnych form pszenic okrągłoziarnowej i perskiej o podwyższonej wartości odżywczej

Małgorzata Szczepanek

 Pradawne Ziarno

2

BIOSTRATEG 3 - BioHerOd 3/347445/1/NCBR/2017

Strategia przeciwdziałania uodparnianiu się chwastów na herbicydy jako istotny czynnik zapewnienia zrównoważonego rozwoju agroekosystemu

Anna Wenda-Piesik

 ConResi

3

00003.DDD.6509.00029.2017.02

Soja w województwach kujawsko-pomorskim i wielkopolskim - innowacyjne rozwiązania w uprawie, ochronie i skarmianiu w gospodarstwach rolnych

Anna Wenda-Piesik

 MojaSoja

4

00008.DDD.6509.00001.2019.02

Innowacyjne rozwiązania w uprawie, przechowalnictwie i wprowadzaniu na rynek polskiej odmiany ziemniaka wysoko odpornej na Phytophthora infestans

Małgorzata Szczepanek

GARDENA

Lp.

TARGI

Tytuł WYRÓŻNIENIA

AUTOR

Konsorcjum naukowe

1

XIII edycja Międzynarodowych Targów i Konkursu Wynalazków i Innowacji - INTARG®2020

Odmiana UTP doniczkowej chryzantemy (Chrysanthemum x grandiflorum /Ramat./ Kitam.), 'UTP Profesor Jerzy'

Natalia Miler, Anita Woźny

złoty medal INTARG®2020

2

XIII edycji Międzynarodowych Targów i Konkursu Wynalazków i Innowacji - INTARG®2020:

Patent UTP: „Sposób otrzymywania pędów przybyszowych kaktusa Astrophytum myriostigma  ‘Fukuryu Hakuyo’ pochodzących z kultur in vitro” (Nr patentu UP RP: 233253)

Justyna Lema-Rumińska, Krzysztof Pietrzykowski

srebrny medal INTARG®2020

3

International Invention and Innovation Show INTARG®2019

Reaktor plazmy nietermicznej wyładowań barierowych do dezynfekcji i/lub sterylizacji produktów organicznych

Jan Mućko, Dariusz Pańka,  Piotr Domanowski, Sławomir Bujnowski

brązowy medal  INTARG®2019

4

International Warsaw Invention Show IWIS®2019

Non-thermal plasma reactor with dielectric barier discharges for the disinfection and/or sterilization of organic products

Jan Mućko, Dariusz Pańka,  Piotr Domanowski, Sławomir Bujnowski

złoty medal IWIS®2019

5

XIII edycja Międzynarodowych Targów INTARG 2020 - INNOWACJE SPOŁECZNE

Produkt rynkowy: pt: "Soja niemodyfikowana genetycznie od pola do stołu" https://www.intarg.haller.pl/wynalazek,w243.php

Anna Wenda-Piesik

srebrny medal INTARG®2020

prof. dr hab. inż. Anna Wenda-Piesik
tel. +48 694 788 708
e-mail: apiesik@pbs.edu.pl

Oferta naukowo-badawcza WRiB

Firmy oraz Instytucje współpracujące z Wydziałem Rolnictwa i Biotechnologii: