Dług punktowy ECTS

Politechnika Bydgoska stosuje System Transferu i Akumulacji Punktów (European Credit Transfer and Accumulation System). Punkty kredytowe ECTS przyznawane są za zaliczony przedmiot, a nie poszczególne jego formy zajęć dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, seminaria, projekty, ćw. laboratoryjne itp.) i nie zależą od uzyskanych ocen. Ocena niedostateczna z jakiejkolwiek formy zajęć dydaktycznych danego przedmiotu oznacza jego niezaliczenie i nie uzyskanie przypisanej mu liczby ECTS. Punkty przyznawane są także za przygotowanie pracy dyplomowej i złożenie egzaminu oraz za praktyki. Przedmiot, za którego zaliczenie otrzymałeś/aś przypisaną mu liczbę punktów, nie podlega powtórnemu zaliczeniu, podobnie jak już raz zaliczona jakakolwiek forma jego zajęć i to niezależnie od uzyskanej oceny.

Czemu służą punkty ECTS?
Jeśli w trakcie studiów zapragniesz przenieść się do innej uczelni wyższej, w tym za granicą, to punkty uzyskane na naszej uczelni zostaną Ci zaliczone do studiów odbytych w tamtej uczelni. Dzięki temu nie będziesz musiał/a rozpoczynać studiów od początku. Takie same zasady obowiązują przy odbywaniu części studiów w uczelniach krajowych w ramach programu MOSTECH, MostAR oraz przy wyjazdach w ramach programu wymiany międzynarodowej LLP/ERASMUS.
Ile punktów musisz zdobyć, aby zaliczyć semestr/rok studiów?
Suma wszystkich punktów ECTS w semestrze wynosi 30, natomiast w roku akademickim 60. Tylko na studiach niestacjonarnych liczba ECTS może być nieco inna. Aby zaliczyć semestr i kontynuować naukę na wyższym semestrze/roku
musisz jednocześnie:

  • uzyskać co najmniej minimalną liczbę punktów ECTS za każdy semestr,
  • uzyskać co najmniej minimalną liczbę punktów ECTS za dotychczasowy tok studiów,
  • spełnić wszelkie inne wymagania przewidziane planem studiów i programem kształcenia oraz Regulaminem studiów, w tym uregulować naliczone Ci opłaty.

Minimalną liczbą punktów ECTS niezbędną do zaliczenia semestru i wartość długu punktowego umożliwiającego kontynuację studiów na kolejnych semestrach i latach dla każdego kierunku i poziomu studiów określa rada wydziału, a zatwierdza senat. Informację o tym, a także o liczbie punktów, które przyporządkowano danemu przedmiotowi znajdziesz na wydziałowych stronach internetowych przy programach studiów oraz w gablotach przy dziekanacie. Szczegółowe warunki zaliczenia semestru/roku studiów znajdziesz też w Regulaminie Studiów (§ 23). 

Okresem rozliczeniowym jest semestr. Jedynie studentowi odbywającemu część studiów za granicą lub w innej polskiej uczelni przyznaje się prawo do rozliczenia rocznego. Dług punktowy Różnica między liczbą punktów przypisanych semestrowi, a minimalną liczbą punktów, jaką musisz uzyskać do zaliczenia semestru i rejestracji warunkowej na kolejny semestr/rok określa się mianem długu punktowego. Za przedmioty niezaliczone, które stanowić będą Twój dług punktowy będziesz musiał wnieść stosowne opłaty z tytułu powtarzania (opłat nie wnosisz tylko wtedy, kiedy z danego przedmiotu nie zdałeś egzaminu, a pozostałe jego formy masz zaliczone na ocenę pozytywną). Czas, w którym musisz nadrobić zaległości (zlikwidować dług punktowy z poszczególnych przedmiotów) każdorazowo określi prodziekan ds. dydaktycznych i studenckich. W tym celu musisz napisać podanie o rejestrację
warunkową na kolejny semestr (pobierz formularz podania). Jeżeli uzyskałeś wymaganą liczbę punktów w semestrze – nie składasz żadnego podania, gdyż zostaniesz automatycznie wpisany na kolejny semestr/rok studiów. Pamiętaj, że warunkiem rejestracji pełnej (bez długu punktowego) lub warunkowej (z dopuszczalnym długiem punktowym i wspomnianym wyżej podaniem) jest terminowe złożenie w swoim dziekanacie indeksu wraz z kartą okresowych osiągnięć i uzyskanymi wpisami z zaliczeń i egzaminów w terminie wskazanym przez
dziekana.
Jeżeli nie uzyskasz minimalnej wymaganej liczby punktów ECTS – nie zaliczasz semestru/roku dziekan wydaje decyzję o:

  1. skierowaniu na powtarzanie semestru, z wyjątkiem pierwszego semestru, którego zgodnie z Regulaminem studiów nie możesz powtarzać, 
  2. skreśleniu z listy studentów.

Uwaga! Niedotrzymanie ostatecznego terminu zaliczenia sesji skutkuje nieuzyskaniem zaliczenia przedmiotu i przypisanej mu liczby punktów ECTS.