RZD Minikowo

Rolniczy Zakład Doświadczalny w Minikowie

Dyrektor: mgr inż. Radosław Nowicki

e-mail: radoslaw.nowicki@pbs.edu.pl

tel. 669-766-213

 

Minikowo 13, 89-122 Minikowo

RZD w Minikowie jest jednostką ogólnouczelnianą, która realizuje dla Wydziału Rolnictwa i Biotechnologii PBŚ zadania związane z prowadzeniem badań polowych.

Do zadań RZD w Minikowie należy:

  • obsługa agrotechniczna w zakresie produkcji roślinnej oraz realizowanie doświadczeń ujętych w planie badawczym,
  • kształcenie praktyczne studentów Wydziału Rolnictwa i Biotechnologii (praktyki programowe, ćwiczenia terenowe, prowadzenie kolekcji roślin),
  • obsługa punktu agrometeorologicznego i dokumentacji danych meteorologicznych.

Problematyka naukowo-badawcza doświadczeń polowych dotyczy uwarunkowań plonowania roślin uprawnych, sposobów produkcji roślinnej z uwzględnieniem aspektów ekologicznych, właściwości gleby, jej żyzności i ochrony ekosystemów oraz alternatywnych metod zwalczania chorób i szkodników roślin uprawnych. Jednostki organizacyjne wydziału realizują ją w ramach tematów badań własnych, statutowych i projektów badawczych. Efektem prowadzonych badań są prace doktorskie i habilitacyjne oraz liczne publikacje pracowników wydziału w renomowanych czasopismach krajowych i zagranicznych. Wynikające z nich wnioski dla praktyki są wykorzystywane w szkoleniach rolników i służb rolnych oraz przekazywane w formie opracowań do ODR-ów.