Innowacyjność

Osiągnięcia w zakresie innowacyjności WRiB:

 

 •   Nagroda Naukowiec Przyszłości 2023 w kategorii: Zespół Badawczy dla Pracowni Roślin Ozdobnych i Warzywnych PBŚ za „Innowacje w zakresie produkcji, hodowli i ochrony roślin użytkowych z wykorzystaniem metod klasycznych i bio(nano)technologicznych" organizowanej przez Forum Inteligentnego Rozwoju 2023

 • Certyfikat Innowacji Marki Regionu InnoMaRe dla projektów szczególnie wyróżniających się w skali regionu za rozwiązanie: "Innowacje w produkcji, hodowli i ochronie roślin ogrodniczych z wykorzystaniem metod nanobiotechnologicznych" przyznany przez Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach konkursu Liderzy Innowacji Pomorza i Kujaw 2022 w kategorii Nauka/Zespół Badawczy (dr hab. inż. Dariusz Kulus, dr inż. Alicja Tymoszuk)

 •  Złoty medal podczas Międzynarodowych Targów Wynalazków i Innowacji E-NNOVATE 2023 dla wynalazku "Method of producing and stimulating in vitro and ex vitro germination of artificial seeds of potato and chrysanthemum using zinc or zinc oxide nanoparticles", 31.05.2023 (dr hab. inż. Dariusz Kulus, prof. PBŚ, dr inż. Alicja Tymoszuk)

 • Złoty medal podczas Międzynarodowych Targów Wynalazków i Innowacji E-NNOVATE 2023 dla wynalazku "Method of producing axillary shoots from Dicentra × hybrida 'Amore Rose' in vitro", 31.05.2023 (dr hab. inż. Dariusz Kulus, prof. PBŚ)

 • Nagroda Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego w kategorii nauka, badania naukowe i postęp techniczny - za przeprowadzenie badań dotyczących wykorzystania klasycznych i nowoczesnych metod (nano-)biotechnologicznych w produkcji, hodowli i ochronie roślin ogrodniczych dla zespołu naukowego w składzie: dr inż. Dariusz Kulus, dr inż. Natalia Miler, dr inż. Alicja Tymoszuk, dr inż. Anita Woźny. Nagrody Marszałka stanowiły prestiżowe wyróżnienia dla autorów najbardziej wartościowych przedsięwzięć w trzynastu obszarach działalności publicznej, społecznej i gospodarczej za lata 2020 i 2021.

 • 4. Edycja Targów Wynalazków i Innowacji E-NNOVATE:

E-NNOVATE 2023 EDITION: International Innovation & Invention Show, May 30th-31st 2023, on-site in Bydgoszcz, Poland, on-line June 19th-20th 2023. IBS GLOBAL Organizer.

 • złoty medal Gold Award E-nnovate 2023 za wynalazek "Method of producing and stimulating in vitro and ex vitro germination of artificial seeds of potato and chrysanthemum using zinc or zinc oxide nanoparticles", autorstwa dra hab. inż. Dariusza Kulusa, prof. PBŚ oraz dr inż. Alicji Tymoszuk.
 • złoty medal Gold Award E-nnovate 2023 za wynalazek "Method of stimulating the growth of tomato and radish seedlings in in vitro culture conditions with the use of growth medium supplemented with biochar", autorstwa dr inż. Alicji Tymoszuk oraz dra inż. Piotra Wojewódzkiego.
 • Wynalazek dr inż. Alicji Tymoszuk oraz dra inż. Piotra Wojewódzkiego "Method of stimulating the growth of tomato and radish seedlings in in vitro culture conditions with the use of growth medium supplemented with biochar" uzyskał złoty medal Uniwersytetu Stefana Suceava w Rumunii.
 • Nagroda GRAND PRIX E-NNOVATE 2022 oraz złoty medal E-NNOVATE 2022 za wynalazek "Method of cryopreservation of Lamprocapnos spectabilis (L.) Fukuhara apical buds with the use of silver, gold and copper nanoparticles", autorstwa dr. inż. Dariusza Kulusa oraz dr inż. Alicji Tymoszuk.

 • GRAND PRIZE - nagroda od Rumuńskiego Centrum Innowacji oraz srebrny medal E-NNOVATE 2022 za wynalazek "Trispa - a variety of Indian Dwarf Wheat (Triticum sphaerococcum Perc.), autorstwa prof. dr hab. inż. Małgorzaty Szczepanek oraz mgr inż. Elzbiety Skotnickiej.
 • Złoty medal E-NNOVATE 2022 za wynalazek "Safepot - a pot for growing and caring for plants", autorstwa naszych studentów - Dominiki Wolnej, Bartosza Retmańskiego oraz prof. dr hab. inż. Anna Wenda-Piesik.
 • Brązowy Medal Intarg2020 za wzór użytkowy pn. Zbiornik na wodę opadową z mechanicznym wskaźnikiem poziomu.

  Autorzy: dr hab. inż. Edward Wilczewski, prof. uczelni, mgr inż. Łukasz Wilczewski, mgr Mateusz Józefowicz. XIII edycja Międzynarodowych Targów i Konkursu Wynalazków
  i Innowacji - INTARG®2020 Online "Innowacje motorem gospodarki".

 • Brązowy Medal na 19. Międzynarodowych Targach Wynalazków i Innowacji Malaysia (Malaysia Technology Expo 20-22 lutego) w Kuala Lumpur (Malezja) za wzór użytkowy pn. „Redlica do siewu bruzdowego nasion”. Autorzy: prof. dr hab. inż. Grażyna Harasimowicz-Hermann (Wydział Rolnictwa i Biotechnologii); dr inż. Jerzy Kaszkowiak (Wydział Inżynierii Mechanicznej) dr hab. inż. Edward Wilczewski.

 • Złoty medal Intarg2020 dla wynalazku: „UTP Profesor Jerzy” - polska odmiana doniczkowej chryzantemy (Chrysanthemum × grandiflorum /Ramat./ Kitam.).

  Autorki: dr inż. Natalia Miler i dr inż. Anita Woźny. XIII edycja Międzynarodowych Targów i Konkursu Wynalazków i Innowacji -INTARG®2020

 • Wyróżnienie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Jana Krzysztofa Ardanowskiego dla wynalazku: „UTP Profesor Jerzy” - polska odmiana doniczkowej chryzantemy (Chrysanthemum × grandiflorum /Ramat./ Kitam.). Autorki: dr inż. Natalia Miler i dr inż. Anita Woźny. XIII edycja Międzynarodowych Targów i Konkursu Wynalazków

  i Innowacji - INTARG®2020

 • Puchar Dyrektora Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa dla wynalazku: „UTP Profesor Jerzy” - polska odmiana doniczkowej chryzantemy (Chrysanthemum × grandiflorum). Autorki: dr inż. Natalia Miler i dr inż. Anita Woźny. XIII edycja Międzynarodowych Targów i Konkursu Wynalazków i Innowacji - INTARG®2020

 • Wyróżnienie dla Projektu PRADAWNE ZIARNO w konkursie pn. „Najciekawsze innowacyjne rozwiązania dla poprawy konkurencyjności polskiego rolnictwa” zorganizowanym w ramach V Forum Wiedzy i Innowacji, przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, w dniach 8-9 grudnia 2020 r. dr hab. inż. Małgorzata Szczepanek

 • W zorganizowanym w ramach wydarzenia konkursie INTARG 2020 - INNOWACJE SPOŁECZNE prof. dr hab. inż. Anna Wenda-Piesik zdobyła srebrny medal za Soja niemodyfikowana genetycznie od pola do stołu.

 • Wynalazek: Reaktor plazmy nietermicznej wyładowań barierowych do dezynfekcji i/lub sterylizacji produktów organicznych" Brązowy medal na targach: International Invention and Innovation Show INTARG POLAND, 4-5 June 2019, Katowice, Poland. Nagroda Prezesa Urzędu Patentowego PR (INTARG 2019), Złoty medal na międzynarodowych targach IWIS 2019 – International Warsaw Invention Show, Warszawa, 14-16.10.2019, Nagroda

  Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (IWIS 2019) Autorami patentów są: Jan Mucko, Dariusz Panka, Piotr
  Domanowski i Sławomir Bujnowski.

 • 50 Jubileuszowe Światowe Targi Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik Salon BRUSSELS EUREKA 2001. SREBRNY MEDAL za technologię „Biodegradacja odpadów kleju formaldehydowo-mocznikowych w procesie biofiltracji”
 • 54 Targi Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik BRUSSELS EUREKA 2005 ZŁOTY MEDAL za wynalazek „Sposób produkcji pieczywa – synbiotyku, zawierającego probiotyki i prebiotyki”.
 • 55 Targi Wynalazczości Badań Naukowych i Nowych Technik „BRUSSELS EUREKA 2006. SREBRNY MEDAL za wynalazek „Preparat do biodegradacji mykotoksyn w ziarnie zbóż”.
 • 56 Targi Wynalazczości Badań Naukowych i Nowych Technik „BRUSSELS EUREKA 2007. ZŁOTY MEDAL za wynalazek „Sposób wykorzystania biomasy rutwicy wschodniej (Galega orientalis Lam.) do nawożenia oraz system włączenia jej w gospodarstwach ekologicznych jako substytutu obornika w produkcji owoców i warzyw wysokiej jakości”.
 • 57 Światowe Targi Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik „BRUSSELS INNOVA 2008. ZŁOTY MEDAL Z WYRÓŻNIENIEM za wynalazek „Sposób regulacji fizycznego etapu kiełkowania nasion”.
 • 57 Światowe Targi Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik „BRUSSELS INNOVA 2008. BRĄZOWY MEDAL za wynalazek „Sposób katalitycznego utleniania odorów”.
 • 58 Światowych Targach Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik BRUSSELS INNOVA (BRUSSELS EUREKA) 2009. ZŁOTY MEDAL za wynalazek „Sposób kondycjonowania nieczystości ciekłych z przydomowych oczyszczalni ścieków i instalacja do jego stosowania”.
 • 59 Światowe Targi Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik BRUSSELS INNOVA, Bruksela 2010. SREBRNY MEDAL za wynalazek „Sposób otrzymywania biomasy do wytwarzania paliwa”.
 • 107 Międzynarodowy Salonie Wynalazczości „Concours – Lepine” 2008 w Paryżu 30.04. – 12.05.2008. ZŁOTY MEDAL STOWARZYSZENIA WYNALAZCÓW I PRODUCENTÓW FRANCUSKICH za wynalazek „Méthode d`utilisation de la biomasse de Galega orientalis Lam. (galéga fourrager ou rue des chevres) pour fertilisation du sol et systeme de son introduction dans exploitations agricoles écoloqiques comme substitut du fumier dans la production de fruits et légumes de haute qualité”.
 • 108 Międzynarodowy Salon Wynalazczości „Concours – Lepine” 2009 w Paryżu 30.04. – 11.05.2009. ZŁOTY MEDAL Stowarzyszenia Wynalazcówi i Producentów Francuskich za wynalazek „Procede de regulation de la phase physique de la germination des graines”.
 • 109 Międzynarodowy Salon Wynalazczości „Concours – Lepine” 2010 w Paryżu. SREBRNY MEDAL Stowarzyszenia Wynalazców i Producentów Francuskich za „Sposób kondycjonowania nieczystości ciekłych z przydomowych oczyszczalni ścieków i instalacja do jego stosowania”.


Osiągnięcia prezentowane na giełdach, targach i wystawach krajowych:

 • XIV Giełda Wynalazków Wyróżnionych na Światowych Wystawach w 2006 roku. Warszawa, 2007. NAGRODA MNiSZW i DYPLOM MNiSZW za Międzynarodowe osiągnięcia wynalazcze twórców.
 • XV Giełda Wynalazków Wyróżnionych na Światowych Wystawach w 2007 roku. Warszawa, 2008. NAGRODA MNiSZW i DYPLOM MNiSZW za Międzynarodowe osiągnięcia wynalazcze twórców.
 • XVI Giełda Wynalazków Wyróżnionych na Światowych Wystawach w 2008 roku. Warszawa, 2009. NAGRODA MNiSzW i DYPLOM MNiSzW za Międzynarodowe osiągnięcia wynalazcze twórców.
 • XVI Giełda Wynalazków Wyróżnionych na Światowych Wystawach w 2008. Warszawa, 2009. LIST GRATULACYJNY MNiSzW za Międzynarodowe osiągnięcia wynalazcze twórców.
 • XVII Giełda Wynalazków Wyróżnionych na Światowych Wystawach w 2009 roku. Warszawa, 2010. NAGRODA MNiSZW i DYPLOM MNiSZW za Międzynarodowe osiągnięcia wynalazcze twórców. (Dla zespołu Harasimowicz-Hermann G., Hermann J.).
 • XVII Giełda Wynalazków Wyróżnionych na Światowych Wystawach w 2009 roku. Warszawa, 2010. NAGRODA MNiSZW i DYPLOM MNiSZW za Międzynarodowe osiągnięcia wynalazcze twórców. (Dla zespołu J. Prusiński, Harasimowicz-Hermann G., Hermann J.).
 • Nagroda Bursztynowego Niedźwiedzia Prezydenta Miasta Słupska oraz Prezesa „Wodociągi Słupskie” za rozwiązanie problemów gospodarki ściekowej i odpadowej w mieście Słupsku.
 • NAGRODA NAUKOWA PREZYDENTA MIASTA. Uchwała Nr IX/86/95 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 1 marca 1995 o mecenacie Miasta nad kulturą i nauką. Prezydent Bydgoszczy Konstanty Dombrowicz. 19 kwietnia 2007 roku. (Hermann J., Harasimowicz-Hermann G. 2007).
 • III Wystawa Innowacji WIPRO 2010 16-17 czerwca 2010 realizowana w ramach działania 4.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. UTP w Bydgoszczy.
 • Pierwsze Regionalne Targi Własności Przemysłowej i Intelektualnej WIPRO 2006: Wiedza – Innowacyjność – Rozwój (Energia z produkcji rolniczej). Bydgoszcz 25 kwietnia 2006 roku;
 • Drugie Regionalne Targi Własności Przemysłowej i Intelektualnej WIPRO 2007: Wiedza – Innowacyjność – Rozwój. Bydgoszcz 24 kwietnia 2007 roku;
 • XXIX Międzynarodowe Targi Rolno-Przemysłowych AGRO-TECH 2006, Minikowo 30.06-01.07 2006.
 • XXX Międzynarodowe Targi Rolno-Przemysłowych AGRO-TECH 2007, Minikowo 01.07-02.07 2007.
 • XXXI Międzynarodowe Targi Rolno-Przemysłowych AGRO-TECH 2008, Minikowo 21. 06-22.06 2008.
 • XXXII Międzynarodowe Targach Rolno-Przemysłowych AGRO-TECH 2009, Minikowo 04.07-05.07 2009.
 • XXI edycja konkursu na najlepsze produkty i usługi. POLSKIE GODŁO PROMOCYJNE TERAZ POLSKA za typoszereg przydomowych hybrydowych oczyszczalni ścieków SL BIO, produkowanych przez SOTRALENTZ Sp. z o.o. Współpraca z Sotralentz i wdrożenie patentu. P 388422 Sposób kondycjonowania nieczystości ciekłych oczyszczalni ścieków i instalacja do jego stosowania. Wzór użytkowy: mobilne urządzenie do odwadniania osadów ściekowych z przydomowych oczyszczalni ścieków KKH-1-SOTRALENTZ, Janusz Hermann. Uprawniony z prawa ochronnego: SOTRALENTZ Sp. z o.o. ul. Unii Europejskiej 26, 96-100 SKIERNIEWICE.
 • X Jubileuszowa edycja Konkursu „Ekolaury Polskiej Izby Ekologii” 2011. Wyróżnienie.


Informacja o uzyskanych innych nagrodach:

 • KRZYŻ KAWALERSKI ORDERU WYNALAZCZOŚCI nadany przez Najwyższą Komisję Odznaczeń Królestwa Belgii - za wybitne osiągnięcia w dziedzinie wynalazczości dla dr hab. inż. Grażyny Harasimowicz-Hermann – 2008.
 • NAGRODA MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO za rok 2006 w dziedzinie ochrony środowiska za wdrożenie „Realizacja zabezpieczenia osadów ściekowych w stawie EPI (SOE), przed rozprzestrzenianiem zanieczyszczeń z jednoczesną jego rekultywacją”.
 • NAGRODA MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO za rok 2009 w dziedzinie Rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich.
 • NAGRODA NAUKOWA PREZYDENTA MIASTA. Uchwała Nr IX/86/95 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 1 marca 1995 o mecenacie Miasta nad kulturą i nauką. Prezydent Bydgoszczy Konstanty Dombrowicz. 19 kwietnia 2007 roku.
 • MEDAL PREZYDENTA MIASTA BYDGOSZCZY za szczególne zasługi dla Miasta Bydgoszczy 18.10.2006 r. Nr 1210/2006.
 • MEDAL KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania 23 sierpnia 2011 r.