Działalność naukowa

Termin realizacji

Temat badawczy

2022-2025

Optymalizacja metod uprawy i hodowli roślin ozdobnych i warzywnych w warunkach laboratoryjnych i szklarniowych

2019-2021

Innowacyjne technologie uprawy roli i wybranych roślin rolniczych.

2019-2021

Rola czynników agrotechnicznych i środowiskowych w aspekcie jakości układu gleba-roślina.

2019-2021

Zastosowanie nowoczesnych metod uprawy i hodowli roślin ogrodniczych w warunkach in vitro i in vivo.

2019-2021

Poprawa bezpieczeństwa i jakości wytwarzania żywności poprzez kontrole środowiska jej produkcji i analizy właściwości fizykochemicznych.                   

2019-2021

Ocena potrzeb i efektów oraz doskonalenie technologii nawadniania roślin.

2019-2021

Funkcjonowanie mikroorganizmów i entomofauny w środowiskach kształtowanych przez człowieka oraz sposoby ograniczania negatywnych skutków ich obecności. Mikroorganizmy środowiska przyrodniczego oraz sposoby ograniczenia populacji patogenów – Fitopatologia. Entomofauna środowisk kształtowanych przez człowieka oraz proekologiczne sposoby ograniczania populacji agrofagów.

2019-2021

Cechy użytkowe wybranych gatunków roślin uprawnych i leczniczych oraz przemiany krajobrazu
i naturalnych siedlisk przyrodniczych.

2019-2021

Badania właściwości chemicznych, fizycznych i biologicznych gleb w aspekcie procesów pedo-
i litogenezy oraz oddziaływania czynników antropogenicznych na ich cechy użytkowe.

2019-2021

Przemiany wsi i rolnictwa w świetle współczesnych wyzwań gospodarczych.

2021-2023

Cytometryczna i molekularne analiza roślin oraz fizjologiczne aspekty tworzenia i zachowania oryginalnej zmienności genetycznej.

Okres realizacji:

Temat badawczy:

Kierownik projektu:

2021-2025

Występowanie Puccinia graminis na pszenicy i pszenżycie, jego zróżnicowanie oraz poszukiwanie fenotypowych, molekularnych i metabolicznych markerów odporności na rdzę źdźbłową

Badania podstawowe na rzecz postępu biologicznego w produkcji roślinnej są realizowane ze środków krajowych.

-> WIĘCEJ INFORMACJI NA TEMAT PROJEKTU <-

Dr hab. Grzegorz Lemańczyk, prof. BPŚ

2016-2020

Temat: Zwiększenie wykorzystania krajowego białka paszowego do produkcji wysokiej jakości produktów zwierzęcych w warunkach zrównoważonego rozwoju.

  1. Rozmieszczenie roślin w łanie a rozwój, plonowanie i jakość nasion najplenniejszych odmian grochu, bobiku, łubinu i soi w różnych regionach kraju
  2. Określenie możliwości uprawy ozimych form strączkowych, uprawy pasowej oraz efektów stosowania hydrożeli w warunkach agroklimatycznych kraju
  3. Opracowanie technologii uprawy soi z uwzględnieniem warunków regionalnych kraju

Prof. dr hab. Janusz Prusiński

2014 -2018


Poszukiwanie źródeł odporności owsa (Avena sativia L.) na nowy patogeniczny i mykotoksynotwórczy gatunek – Fusarium langsethiae


-> WIĘCEJ INFORMACJI NA TEMAT PROJEKTU <-

Dr hab. Grzegorz Lemańczyk, prof. PBŚ

2011-2015

 


Temat:  Ulepszanie rodzimych źródeł białka roślinnego, ich produkcji, systemu obrotu i wykorzystania w paszach.

  1. Przyrodnicze, produkcyjne i ekonomiczne skutki różnej intensywności uprawy łubinu w regionie kujawsko –pomorskim
  2. Rolnicza i ekonomiczna waloryzacja przedplonów strączkowych w uprawie pszenżyta ozimego w regionie kujawsko-pomorskim
  3. Siew punktowy jako nowy trend w agrotechnice roślin strączkowych w regionie kujawsko-pomorskim
  4. Jesienny siew grochu i łubinu białego jako kierunek do większego wykorzystania potencjału biologicznego tych roślin

Prof. dr hab. Janusz Prusiński

Okres realizacji

Temat badawczy

Kierownik projektu

2021 – 2024

W drodze do wieczności: Wieloaspektowa analiza wpływu nanocząstek na właściwości krioprzechowywanego materiału roślinnego.

Dr hab. inż. Dariusz Kulus, prof. PBS

2020 – 2021

Badania nad zastosowaniem nanocząstek srebra w hodowli chryzantemy wielkokwiatowej

Dr inż. Alicja Tymoszuk

2017 – 2020

„Strategia przeciwdziałania uodparnianiu się chwastów na herbicydy jako istotny czynnik zapewnienia zrównoważonego rozwoju agroekosystemu”, finansowany przez NCBiR w ramach III konkursu strategicznego BIOSTRATEG

Dr hab. inż. Anna Wenda-Piesik, prof. UTP

2015-2017

Wieloaspektowa analiza stabilności chimer roślinnych podanych krioprezerwacji

Dr Dariusz Kulus

2014-2017

Genetyczne i środowiskowe uwarunkowania właściwości prozdrowotynych różnych odmian  i nowych tetraloidalnych klonów ziemniaka (Solanum tuberosum L.) uprawianych w systemie integrowanym i ekologicznym

Dr hab. Anna Keutgen, prof. UTP

2014-2016

Analiza systematyczna przedstawicieli z grupy o Belemnella kazimiroviensis w Europie Zachodniej i przyczyna i okoliczności ich wyginięcia na granicy K-Pg

Dr hab. Norbert Keutgen, prof. UTP

2012-2014

Synteza DNA i aktywność metaboliczna w różnych częściach kiełkowania nasion roślin uprawnych

Mgr inż. Monika Rewers

2011-2015

Wpływ sposobu siewu rzepaku ozimego w płytkich bruzdach na jego zimnotrwałość, zdrowotność i plonowanie

Prof. dr hab. Grażyna Harasimowicz-Hermann

2011-2014

Proekologiczne zabiegi ograniczające występowanie fitofagicznej entomofauny w krótkotrwałych monokulturach zbożowych

Dr inż. Robert Lamparski

2011-2014

Reakcja pszenicy orkisz na zróżnicowane nawożenie azotem i mikroelementami

Dr hab. inż. Ewa Spychaj-Fabisiak, prof. UTP

2011 - 2014

Indukcja embriogenezy somatycznej u chryzantemy wielkokwiatowej (Chrysabthemum x grandiflorum Ramat./Kitam./) grupy odmienionej Lady oraz ocena stabilności roślin otrzymanych z zarodków somatycznych

Dr Justyna Lena-Rumińska

2011-2014

Optymalizacja wybranych elementów agrotechniki uproszczonej uprawy pszenicy ozimej i jarej

Dr hab. inż. Karol Kotwica

2011 - 2014

Zawartość metali ciężkich i WWA na tle właściwości gleb aluwialnych miedzy korytem Wisły a wałem przeciwpowodziowym w Dolinie Fordońskiej i Kotlinie Grudziądzkiej

Dr inż. Mirosław Kobierski

2010-2013

Produkcyjno-ekonomiczna i środowiskowa optymalizacja uprawy roli w zmianowaniu roślin

Dr hab. inż. Dariusz Jaskulski ,prof. UTP

2010-2013

Skutki wieloletniego nawadniania trwałych użytków zielonych na stan roślinności i właściwości próchnicy glebowej

Dr inż. Andrzej Dziamski

2010-2013

Trifolium ambiguum M. Bieb. Jako alternatywna roślina pastewna do uprawy w Polsce w siewie jednogatunkowym i współrzędnym z życicą wielkokwiatową lub zbożami ozimymi uprawianymi na zielonkę

Dr hab. inż. Jadwiga Andrzejewska, prof. UTP

2010-2013

Wpływ lotnych związków organicznych wydzielanych przez części wegetatywne i generatywne roślin rzepaku na zachowanie osobników dorosłych słodyszka rzepakowego

Dr hab. inż. Dariusz Piesik, prof. UTP

2010-2013

Plon i jakość surowca odmian rumianku pospolitego (Chamomilla recutita L. Rauschert) w zależności od nawożenia azotem i uprawy po międzyplonach ścierniskowych

Dr hab. inż. Jadwiga Andrzejewska, prof. UTP

2010 - 2013

Diagnoza zagrożeń ze strony agrofagów dla pszenicy jarej uprawianej w formie przewódki oraz możliwości i zasadność jej chemicznej ochrony

Dr inż. Anna Wenda-Piesik, prof. UTP

2010-2013

Opracowanie i zastosowanie nowych metod mikrobiologicznych w ocenie efektywności procesów uzdatniania gnojowicy świńskiej, które w następstwie jej rolniczego stosowania, ograniczają skażenie środowiska glebowego i wodnego drobnoustrojami patogennymi

Prof. dr hab. Zbigniew Paluszak

2009-2012

Ocena celowości deszczowania w technologii uprawy jęczmienia browarnego

Prof. dr hab. inż. Jacek Żarski

2009 - 2012

Doskonalenie produkcji nasion szarłatu uprawnego i komosy ryżowej oraz wydobywanie z nich skwalenu metoda nadkrytyczną

Dr hab. inż. Ewa Jendrzejczak, prof. UTP

2009-2012

Możliwość zachowania lub zwiększania żyzności i urodzajności gleby oraz produkcyjności roślin w warunkach wykorzystania słomy na cele energetyczne

Dr inż. Mariusz Piekarczyk

2009-2012

Możliwości ograniczania zabiegów agrotechnicznych w produkcji ziemniaka a walory odżywcze i zdrowotne bulw składanych w kontrolowanych warunkach

Prof. dr hab. Ilona Rogozińska

2009-2012

Wpływ fungicydów stosowanych w ochronie kłosów pszenicy na ilości tworzonych mykotoksyn fuzaryjnych w ziarnie

Dr inż. Anna Baturo

2008-2012

Agrotechniczne uwarunkowania rozwoju i plonowania zróżnicowanych odmian kostrzewy trzcinowej (Festuca arundinacea Schreb.) uprawianej na nasiona

Dr inż. Małgorzata Szczepanek

 

2008-2012

Efektywność produkcyjno-środowiskowa proekologicznych zabiegów agrotechnicznych w monokulturach uprawy pszenicy ozimej i rzepaku ozimego

Dr inż. Karol Kotwica

2008-2012

Reakcja jęczmienia jarego na uprawę po międzyplonie ścierniskowym w zróżnicowanych warunkach glebowych i agrotechnicznych

Dr inż. Edward Wilczewski