Tytuł profesora nauk rolniczych w dyscyplinie rolnictwo i ogrodnictwo dla Iwony Jaskulskiej
10 stycznia 2022

Dr hab.  Iwona Jaskulska otrzymała tytuł profesora nauk rolniczych w dyscyplinie rolnictwo i ogrodnictwo postanowieniem Prezydenta RP z dnia 14 grudnia 2021 (na wniosek Rady Doskonałości Naukowej).
Prof. dr hab. inż. Iwona Jaskulska pracuje na Wydziale Rolnictwa i Biotechnologii, w Katedrze Agronomii Politechniki Bydgoskiej. Studia ukończyła w 1993 roku na Wydziale Rolniczym Akademii Techniczno-Rolniczej, kierunek rolnictwo. W 2000 roku obroniła pracę doktorską, a stopień doktora habilitowanego uzyskała w 2013 roku. 
W trakcie pracy zawodowej doskonaliła swój warsztat badawczy uczestnicząc w różnego rodzaju kursach, szkoleniach i krótkoterminowych stażach krajowych oraz 3. miesięcznym zagranicznym stażu naukowym w Vytautas Magnus University, Kaunas.  
Autorka licznych recenzji prac naukowych wykonanych na zlecenie redakcji czasopism naukowych, w tym znajdujących się w bazie JCR, m.in.: Agronomy, Agriculture, Water, Minerals, Journal of Elementology, Open Chemistry.

Jest autorem lub współautorem 147 opracowań naukowych, 8 monografii, 1 podręcznika akademickiego oraz innych prac twórczych, w tym popularno-naukowych. 
Sumaryczny IF prac wynosi 56,528.

Prof.  Iwona Jaskulska była kierownikiem bądź wykonawcą 8 grantów finansowanych przez MNiSW, NCBiR oraz KBN. Obecnie kieruje dwoma projektami: projekt badawczy pt. „Prace badawczo-rozwojowe nad innowacyjnym sposobem pasowej uprawy roli i siewu prowadzące do opracowania wysoce zaawansowanego rozwiązania dostosowanego do warunków panujących w Europie środkowo-wschodniej” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Poddziałanie 1.1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR.01.01.01-00-0910/17) na lata 2018-2022; oraz projekt badawczy zgłoszony w konkursie 7/1.1.1/2020 (Agrotech), w ramach Konsorcjum, finansowany przez NCBiR nt. „Nowa generacja maszyn dedykowanych innowacyjnej technologii strip-till one-pass dostosowanych do rolnictwa smart fields i rolnictwa 4.0”. Jest również wykonawcą jako specjalista w zakresie badań rolniczych, w dwóch projektach badawczo-rozwojowych: współfinansowanym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 w konkursie "Szybka Ścieżka 1_2020". Projekt nr: POIR.01.01.01-00-0348/20 pn. „Opracowanie innowacyjnych nawozów dolistnych i doglebowych nawozów startowych w formie stałej zawierających funkcjonalny dodatek żelujący" oraz współfinansowanym w ramach regionalnego programu operacyjnego województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2014-2020-EFRR pn. „Opracowanie innowacyjnych nawozów zawierających dodatki funkcjonalne”. Kieruje lub jest wykonawcą także w licznych badaniach zleconych przez firmy komercyjne.

Pod Jej merytoryczną opieką 41 osób wykonało prace inżynierskie i magisterskie. Była promotorem w 2. przewodach doktorskich zakończonych wyróżnieniem oraz jest promotorem w 2. kolejnych otwartych przewodach doktorskich. Była recenzentem 5. prac doktorskich oraz 1 rozprawy habilitacyjnej. Dwukrotnie pełniła funkcję sekretarza komisji habilitacyjnej.

Działalność naukowo-badawcza Pani profesor dotyczy głównie: wpływu agrotechniki na zasobność gleby oraz plonowanie roślin, analizy uwarunkowań polowej produkcji roślinnej, ocenie skutków siedliskowych, agroekologicznych i produkcyjnych elementów agrotechniki.
Aktualnie badania naukowe prof. Iwony Jaskulskiej skupiają się wokół zagadnień dotyczących uwarunkowań środowiskowych i gospodarczych współczesnych systemów uprawy roli i roślin, w tym technologii strip-till.