Tytuł profesora nauk rolniczych w dyscyplinie rolnictwo i ogrodnictwo dla Anny Piotrowskiej-Długosz
10 stycznia 2022

Anna Piotrowska-Długosz otrzymała tytuł profesora nauk rolniczych w dyscyplinie rolnictwo i ogrodnictwo postanowieniem Prezydenta RP z dnia 14 grudnia 2021 (na wniosek Rady Doskonałości Naukowej).
Prof. dr hab. inż. Anna Piotrowska-Długosz pracuje na Wydziale Rolnictwa i Biotechnologii w Katedrze Biogeochemii i Gleboznawstwa, Pracowni Gleboznawstwa i Biochemii, gdzie zajmuje się badaniami dotyczącymi monitoringu i oceny stanu środowiska glebowego oraz prognozowania skutków zmian zachodzących w glebach pod wpływem istniejącego użytkowania i zagospodarowania, z wykorzystaniem parametrów biochemicznych, głównie aktywności specyficznych enzymów glebowych. Ponadto prowadzi badania zmienności przestrzenno-czasowej właściwości glebowych z zastosowaniem metod geostatystycznych. Wyniki badań opublikowała w ponad 90 recenzowanych pracach naukowych.
Współpracuje z różnymi instytucjami i ośrodkami naukowo-badawczymi, zarówno w kraju, jak i za granicą, głównie  w ramach odbywanych staży naukowych. Aktywność naukowo-badawczą prowadzi jednak przede wszystkim w ramach projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki. Jak dotąd była wykonawcą w 7 projektach i kierownikiem 3 projektów naukowych. W ramach 10-miesiecznego stażu naukowego odbywanego na Uniwersytecie w Neapolu brała udział projekcie Unii Europejskiej INCO-MED ICA3-CT-2002-10033. Obecnie kieruje projektem uzyskanym z NCN w ramach konkursu Opus 15.
Uzyskała indywidualne stypendium naukowe w Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej (obecnie NAWA) na 4-miesięczny staż naukowy na Uniwersytecie w Palermo (Sycylia). 
W ramach wieloletniej współpracy z sektorem gospodarczym (indywidualni producenci rolni oraz firmy związane z rolnictwem) prowadzi badania nad opracowaniem receptur nowych produktów i ich wpływem na środowisko glebowe. Badania te finansowane są m.in. przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP).
Jest członkiem zespołu ekspertów Narodowego Centrum Nauki w panelu NZ9 (Podstawy stosowanych nauk o życiu).
Była recenzentem w jednym przewodzie doktorskim, sześciokrotnie recenzentem w postępowaniach habilitacyjnych i raz członkiem komisji przeprowadzającej powstępowanie habilitacyjne. 
Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego (PTGleb) oraz Międzynarodowego Towarzystwa Gleboznawczego (ISSS), od 2020 roku członkiem Komisji Biologii Gleb PTGleb. 
W 2019 roku odznaczona została Medalem Srebrnym za Długoletnią Służbę