Sukces publikacyjny naszych pracowników
08 marca 2023

W czasopiśmie Geoderma (MEiN 200; IF 7,422) ukazała się współautorska publikacja naukowa:
Jacek Długosz (PBŚ), Anna Piotrowska-Długosz (PBŚ), Barbara Kalisz (UWM) “Vertical changes in P-acquiring enzyme activities and microbial biomass in Luvisols – The effect of different types of agricultural land use and soil-forming processes.”

Przedstawione w pracy wyniki badań miały na celu całościowe rozpoznanie aktywności enzymów związanych z przemianami fosforu oraz zawartości biomasy mikrobiologicznej na tle właściwości fizyko-chemicznych w poszczególnych poziomach genetycznych ośmiu profili gleb płowych (Luvisols) w zależności od sposobu ich rolniczego użytkowania oraz występujących procesów glebotwórczych. Aktywność wszystkich badanych enzymów (fosfataza kwaśna i alkaliczna, fosfodiesterazy) była głównie kształtowana zawartością i dostępnością węgla  we wszystkich poziomach genetycznych badanych profili, choć siła jego odziaływania malała wraz z głębokością. Proces płowienia wpłynął jedynie na aktywność fosfatazy kwaśnej. Wpływ systemu użytkowania gleby na jej aktywność enzymatyczną, szczególnie w przypadku fosfatazy kwaśnej, był związany z wielkością i profilowym rozmieszczeniem systemu korzeniowego uprawianych roślin. 
Poprzez kompleksową ocenę zmian różnorodności funkcjonalnej i strukturalnej różnych zespołów mikroorganizmów zasiedlających głębsze warstwy profilu glebowego oraz aktywności wydzielanych przez nie enzymów, możliwe będzie efektywniejsze prognozowanie skutków zmian które zachodzą w glebach pod wpływem istniejącego systemu użytkowania rolniczego. Może to znacząco wpłynąć na podniesienie jakości badań z zakresu zarówno mikrobiologii i enzymologii środowiskowej, jak i ekologii gleby. 

Publikacja ta jest wynikiem realizacji projektu badawczego finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki w latach 2019-2023 (Opus 15, UMO-2018/29/B/NZ9/00982) „Czynniki warunkujące zmiany aktywności enzymatycznej oraz funkcjonalną i genetyczną różnorodność mikroorganizmów w profilu glebowym w odniesieniu do zróżnicowanych typów gleb i sposobów ich rolniczego użytkowania”, którego Liderem jest WRiB Politechniki Bydgoskiej.

Jest to już druga publikacja naukowa będąca wynikiem realizacji projektu, która ukazała się w czasopiśmie Geoderma w ciągu ostatniego roku.