Strategie rozwoju

Obszar I – Rozwój Wydziału

Lp.

Cele pośrednie

Działania

Ważność

Czas realizacji

Odpowiedzialność

Wskaźnik

Planowana wartość wskaźnika

Oczekiwany efekt

Cel strategiczny: Konsolidacja Wydziału

1.

Wspólna infrastruktura badawcza

Opracowanie  i przyjęcie zasad korzystania z aparatury WRiB

Priorytet

A

DZ; ZdsOWAB WRiB

Opracowania zasad

1

 

Poprawa możliwości korzystania z całej aparatury WRiB przez każdego pracownika.

2.

Poprawa funkcjonowania infrastruktury badawczej i dydaktycznej WRiB

Przeniesienie Katedr WRiB do kampusu w Fordonie przy ul. Kaliskiego 7 i przy ul. Suchej 9

Priorytet

C

DZ, KK

Postęp realizacji prac dostosowujących infrastrukturę dla przenoszonych katedr

33%/rok

Ułatwienia dla studentów; Zmniejszenie kosztów utrzymania WRiB. Dostęp studentów i pracowników do nowej infrastruktury dydaktycznej PBŚ

3.

Optymalizacja wykorzystania pomieszczeń Wydziału

Ocena czasu użytkowania każdego pomieszczenia Wydziału

Ważne

C

DZ, KK

Powierzchnia pomieszczeń użytkowanych przez WRiB

Zmniejszenie o

nie mniej niż 20%

Redukcja powierzchni i kosztów utrzymania Wydziału

Cel strategiczny: Podnoszenie potencjału badawczego i dydaktycznego Wydziału

1.

Rozwój infrastruktury badawczej i dydaktycznej

Utworzenie Stacji badawczo-dydaktycznej WRiB w Minikowie

Priorytet

B

DZ, Prodziekan,

PRND

Postęp realizacji

50%/rok

Poprawa możliwości realizacji badań polowych przez pracowników i dyplomantów WRiB.

Utworzenie kolekcji roślin w kampusie w Fordonie przy ul. Suchej 9.

Priorytet

B

DZ; Prodziekan; ZdsKR

Postęp realizacji

50%/rok

Umożliwienie studentom WRiB systematycznej obserwacji stanu roślin uprawnych.

Rozwój laboratorium komputerowego dla realizacji zajęć projektowych

Priorytet

B

DZ, Prodziekan,

KK PPRiO

Postęp realizacji

3 komputery/rok

Poprawa jakości zajęć projektowych na Architekturze krajobrazu

Unowocześnianie zaplecza aparaturowego WRiB

Ważne

F

DZ, PRND, KK

Postęp realizacji

Przynajmniej 1 element/rok

Poprawa jakości badań naukowych

2.

Poprawa kwalifikacji zawodowych pracowników WRiB

Udział nauczycieli WRiB w szkoleniach specjalistycznych i metodycznych

Ważne

F

DZ, Prodziekan, KK

Liczba osób biorących udział w szkoleniach

Przynajmniej 33% nauczycieli/rok

Poprawa kompetencji nauczycieli WRiB

Zatrudnianie nowych pracowników o specjalistycznym przygotowaniu

Ważne

F

DZ, Prodziekan, KK

liczba zatrudnionych

Przynajmniej 3 osoba/rok

Poprawa kompetencji kadry badawczo-dydaktycznej WRiB w zakresie prowadzonych kierunków studiów

Cel strategiczny: Poprawa dostępności i komunikacji na Wydziale

1.

Poprawa funkcjonowania Internetu w obiektach WRiB

Zwiększenie liczby ruterów na Wydziale oraz wzmocnienie ich działania

Priorytet

B

DZ, KK

Ankieta poziomu zadowolenia pracowników i studentów

min. 7/10 po roku, po dwóch latach minimum  9/10

Łatwy i szybki dostęp do informacji oraz możliwość niezakłóconego uczestnictwa w spotkaniach online z każdego budynku WRiB

2.

Uczelnia dostępna

Dostosowanie warunków studiów na WRiB dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

Priorytet

C

DZ, Prodziekan, KK, PdsOzN

Wynik audytu

Ocena pozytywna

Dostęp osób z niepełnosprawnością ruchową do pomieszczeń dydaktycznych WRiB

3.

Poprawa stopnia identyfikacji studentów i pracowników z Wydziałem i Uczelnią

Organizowanie spotkań integrujących studentów i pracowników WRiB

Ważne

F

DZ, Prodziekan, Samorząd studencki, PdsWP

 

Liczba spotkań integracyjnych

2 spotkania rocznie

Wzmocnienie więzi studentów i pracowników z Wydziałem i Uczelnią

Aktywizowanie działalności studentów w kołach naukowych i sekcjach sportowych oraz rozwój współpracy z samorządem studentów

Ważne

F

Prodziekan, Przewodniczący studenckich kół naukowych, Opiekunowie lat

Liczba spotkań kół naukowych

Zwiększenie o 20% w stosunku do roku 2020/2021

Lepsze zrozumienie potrzeb i oczekiwań studentów w zakresie kształcenia

Czas realizacji: A – 1 rok; B – 2 lata; C – 3 lata; D – 4 lata; E – 5 lat; F – ciągły; DZ – Dziekan, PRND – Przewodnicząca Rady Naukowej Dyscypliny, KK – Kierownicy Katedr; PdsWP – Pełnomocnik dziekana ds. wizerunku i promocji, PdsWG - Pełnomocnik dziekana ds. współpracy z gospodarką

Obszar II – Współpraca z otoczeniem

Lp.

Cele pośrednie

Działania

Ważność

Czas realizacji

Odpowiedzialność

Wskaźnik

Planowana wartość wskaźnika

Oczekiwany efekt

Cel strategiczny: Budowanie trwałych więzi pomiędzy WRiB a otoczeniem

1.

Budowanie relacji z absolwentami

Stworzenie ogólnodostępnej bazy wiedzy o działalności pracowników  WRiB, zintegrowanej z bazą uczelnianą.

Ważne

2 lata

DZ, Prodziekan

Liczba rekordów / rok

50

Absolwenci będą się utożsamiać ze swoją Uczelnią i z Wydziałem. Będą licznie uczestniczyć w obchodach jubileuszowych Uczelni i Wydziału. Nastąpi poprawa relacji gospodarczo - społecznych z kadrą i ze studentami.

Zbudowanie aktywnej strony internetowej dotyczącej tworzonego Stowarzyszenia Absolwentów i Sympatyków PBS, pod stroną WRiB

Ważne

1 rok

DZ, Prodziekan

Liczba rekordów / rok

50

Tworzenie baz danych absolwentów WRiB zgodnie z RODO, zintegrowanej z bazą uczelnianą

Ważne

2 lata

DZ, Prodziekan

Liczba rekordów / rok

50

2.

Wspieranie społeczeństw

Udział Kadry WRiB w ramach Akademicka Bydgoszcz

Priorytet

Cały czas

DZ,

PdsWG

Liczba spotkań / rok

4

Działania na rzecz społeczeństw w każdej warstwie: miasto / region / kraj / Unia Europejska poprzez oddziaływanie kadry na gremia decyzyjne i eksperckie.

Uczestnictwo NA i N w Regionalnych Inteligentnych Specjalizacjach 2021+

Priorytet

Cały czas

DZ,

PdsWG

Członkowie w radach eksperckich / liczba projektów / 2 lata

4 / 2

Udział NA i N w projektach na rzecz 6 priorytetów UE do roku 2024

Ważne

2 lata

Przew. RND,

PdsWG

Członkowie / liczba projektów / 2 lata

4 / 2

Cel strategiczny: Wykorzystanie potencjału gospodarczego regionu w działalności WRiB

1.

Wspieranie działań Gospodarka 4.0

Optymalizacja wykorzystania infrastruktury badawczej WRiB

Priorytet

F

DZ, Kierownicy Katedr

Cennik usług / rok

1

Świadczenie działań  usługowo - badawczych na rzecz podmiotów gospodarczych ma podnosić rangę  jedynego w regionie wydziału o charakterze rolno – spożywczym.

Pozyskanie wsparcia finansowego z poziomu UE (nowa perspektywa dla UE na lata 2021 – 2027)

Priorytet

F

DZ, Przew. RND

Liczba aplikowanych wniosków / rok

1

Wykonywanie ekspertyz, opracowań i usług na rzecz innowacji

Priorytet

F

DZ, Przew. RND

Liczba opracowań / rok

10

Budowanie regionalnych partnerstw (konsorcja, grupy operacyjne) na rzecz rozwoju sektora rolno – spożywczego w regionie K-P

Priorytet

F

DZ,

PdsWG

Liczba umów o współpracę / liczba złożonych projektów / rok

10 / 2

Promowanie doktoratów wdrożeniowych na potrzeby gospodarki

Ważne

F

DZ, Przew. RND

Liczba realizowanych grantów / 4 lata

3

2.

Współpraca z gospodarką w doskonaleniu programów kształcenia

Rozwój współpracy WRiB ze Społeczno – Gospodarczą Radą Konsultacyjną

Priorytet

F

DZ, PdsWG

Liczba spotkań / liczba wyjazdów studyjnych / rok

2 / 4

Poprzez działanie SGRK mają być tworzone efektywne programy kształcenia studentów

Cel strategiczny: Strategia komunikacji marketingowej na WRiB

1.

Identyfikacja wizualna Wydziału i Uczelni

Doskonalenie identyfikacji wizualnej, materiałów promocyjnych oraz szaty graficznej strony WRiB

Priorytet

A

DZ, PdsWP

Według uczelnianego harmonogramu realizacji

100 %

Zwiększenie rozpoznawalności i prestiżu WRiB w mieście regionie i kraju.

2.

Budowanie pozytywnego wizerunku WRiB

Zaangażowanie Samorządu Studenckiego oraz Studenckich Kół Naukowych działających na WRiB do współpracy z młodzieżą szkół średnich

Priorytet

F

Prodziekan, PdsWP

Liczba spotkań / rok

4

Wspieranie uczniów szkół średnich przez kadrę WRiB we współpracy z Kuratorium Oświaty

Ważne

F

Prodziekan, PdsWP

Liczba uczniów w programie / rok

20

Zwiększenie rozpoznawalności WRiB i oddziaływania na społeczeństwo

Priorytet

F

DZ, PdsWG

Liczba aktywności w mediach (wywiadów, art. w prasie) / rok

10

Opracowanie i upowszechnianie Kalendarium wydarzeń promocyjnych na WRiB oraz jego aktualizacja

Priorytet

F

DZ, PdsWG,

PdsWP

Według harmonogramu / rok

100 %

Cel strategiczny: Umiędzynarodowienie działań na WRiB

1.

Dostosowanie do wymogów międzynarodowego rynku pracy

Opracowanie oferty dydaktycznej w języku obcym dla co najmniej jednego kierunku kształcenia na studiach I i II stopnia

Ważne

B

Prodziekan, Przew. Rad Progr. Kierunków

Liczba kierunków / 2 lata

1

Zwiększenie atrakcyjności oferty dydaktycznej dla studentów zagranicznych. Poprawa współpracy międzynarodowej kadry naukowo-dydaktycznej.

Opracowanie sylabusów przez NA dla przedmiotów realizowanych w Szkole Doktorskiej PBŚ w j. angielskim

Priorytet

F

Prodziekan, PdsWG

Liczba sylabusów / 4 lata

3

2.

Tworzenie międzynarodowych sieci partnerskich

Opracowanie międzynarodowych porozumień edukacyjnych, (uczestnictwo w NAWA, ERASMUS +) w których uczestniczy kadra WRiB

Priorytet

A

DZ, Koordynator ds. Programu Erasmus+

liczba porozumień, (umów) / zgłoszonych projektów / rok

2 / 1

Dywersyfikacja zbiorowości zagranicznych studentów

Priorytet

A

DZ, Koordynator ds. Programu Erasmus+

Liczba krajów pochodzenia studentów zagranicznych

wzrost o 10% w stosunku do roku 2021

Rozwijanie wymiany studenckiej (wyjazdy / przyjazdy) studentów na WRiB

Ważne

B

DZ, Koordynator ds. Programu Erasmus+

Liczba studentów zagranicznych / krajowych

wzrost o 10% w stosunku do roku 2021

3.

Umiędzynarodo-wienie działań marketingowych

Opracowanie strony internetowej w j. angielskim

Priorytet

A

DZ, Koordynator ds. Programu Erasmus+, PdsWP, PdsWG

Udział tłumaczonych tekstów dotyczących spraw międzynarodowych

100%

Poprawa dostępności informacji o Wydziale  w języku angielskim.

Czas realizacji: A – 1 rok; B – 2 lata; C – 3 lata; D – 4 lata; E – 5 lat; F – ciągły; DZ – Dziekan, PRND – Przewodnicząca Rady Naukowej Dyscypliny, KK – Kierownicy Katedr; PdsWP – Pełnomocnik dziekana ds. wizerunku i promocji, PdsWG - Pełnomocnik dziekana ds. współpracy z gospodarką

Obszar III –  Działalność dydaktyczna

Lp.

Cele pośrednie

Działania

Ważność

Czas realizacji

Odpowiedzialność

Wskaźnik

Planowana wartość wskaźnika

Oczekiwany efekt

Cel strategiczny: Ustawiczne podnoszenie jakości kształcenia

  1.  

Doskonalenie programów studiów

Wdrażanie elementów zawartych w programach naprawczych przygotowywanych przez  WZdsJK

Ważne

F

DZ, Prodziekan, WZdsJK, Rady Programowe,

Udział zagadnień wymienionych w programach naprawczych

80%

Poprawa programów studiów i innych elementów związanych ze studiowaniem, skutkująca lepszym odbiorem oferty wśród studentów

Wdrażanie sugestii i zaleceń i pokontrolnych Polskiej Komisji Akredytacyjnej 

Priorytet

B

DZ, Prodziekan, Rady Programowe, WRSS

Udział zrealizowanych  zaleceń PKA zawartych w uchwałach pokontrolnych

100% zaleceń

Poprawa programów studiów i innych elementów, umożliwiająca uzyskanie pozytywnej oceny PKA

Realizacja cyklicznych spotkań Społeczno-Gospodarczej Rady Konsultacyjnej WRiB

Ważne

F

DZ, Prodziekan, Rady Programowe,

PdsWG

Liczba udokum. spotkań

1/semestr

Wykorzystanie wpływu otoczenia gospodarczego w kształtowaniu programów studiów

Realizacja cyklicznych spotkań Rad Programowych

Ważne

F

Rady Programowe, Prodziekan, Pds Praktyk, WRSS

Liczba udokum.  spotkań

2/semestr

Bieżąca kontrola procesu dydaktycznego na poszczególnych kierunkach.

2

Zapewnienie rozwoju zaplecza technicznego dostosowanego do realizowanych kierunków studiów

Wsparcie zakupu aparatury i oprogramowania do realizacji programów studiów.

Ważne

F

DZ, Prodziekan,

Rady Programowe

Liczba złożonych wniosków na zakup aparatury

 1/rok

Uatrakcyjnienie i unowocześnienie zajęć dydaktycznych.

Współpraca z otoczeniem gospodarczym w celu zapewnienia studentom dostępu do aktualnych rozwiązań technicznych i technologicznych.

Ważne

F

Rady Programowe, DZ, Prodziekan

 

Liczba godzin dydaktycznych realizowana na bazie zaplecza technicznego podmiotów gospodarczych

100h/ rok akademicki

Umożliwienie studentom i prowadzącym zajęcia kontaktu  najnowszymi rozwiązaniami na rynku

3

Rozbudowa bazy materiałów dydaktycznych 

Tworzenie podręczników,

przewodników do zajęć,

skryptów,  filmów instruktażowych, eksponatów, demonstracji, materiałów e-learningowych itp

 

Ważne

F

DZ, Prodziekan,

Nauczyciele

Udział dostępnych nowych materiałów dydaktycznych (powstałych od 2021 roku)

2 na rok akademicki

Ułatwienie przyswajania wiedzy i doskonalenia umiejętności.

4

Polityka prostudencka

Konsolidacja komórek organizacyjnych Wydziału oraz zaplecza dydaktycznego,

Priorytet

C

DZ, Kierownicy Katedr

Realizacja większości zajęć stacjonarnych w kampusie w Fordonie

1

Ułatwienie dostępu do infrastruktury dydaktycznej, socjalnej, sportowej.

Dbałość o indywidualne podejście do studenta – tutoring akademicki

Ważne

F

DZ, Prodziekan, KK, nauczyciele

Wskaźnik produktu

1

Podniesienie komfortu studiowania na WRiB

Cel strategiczny: Poszerzanie i różnicowanie oferty kształcenia

1

Zwiększenie umiędzynarodowienia studiów na Wydziale

Rozszerzenie oferty dla studentów zagranicznych w postaci stacjonarnych studiów I stopnia w języku angielskim

Ważne

B

DZ, Prodziekan, Rady Programowe

Przygotowanie dokumentacji i uruchomienie rekrutacji

1

Zwiększenie liczby studentów na Wydziale

Rozbudowa oferty przedmiotów dla studentów Erasmus+

Ważne

B

DZ, Prodziekan, Rady Programowe

Umieszczenie sylabusa w ofercie

10% w odniesieniu do roku bazowego 2020/21

Zwiększenie zainteresowania ofertą kształcenia na WRiB wśród studentów zagranicznych

Zwiększenie aktywności studentów wydziału w zakresie wyjazdów w programie Erasmus+

Ważne

B

DZ, Prodziekan, Koordynator ds. Programu Erasmus+

Zwiększenie liczby studentów wyjeżdżających

10% w odniesieniu do roku bazowego 2020/21

Zwiększenie aktywności studentów

2

Rozwój oferty dydaktycznej

Tworzenie nowych kierunków studiów I i/lub II stopnia

Priorytet

B

DZ, Prodziekan, Rady Programowe

Uruchomienie rekrutacji

2 kierunki

Rozszerzenie oferty kształcenia i zwiększenie liczby studentów na Wydziale

Utrzymanie istniejących  oraz tworzenie nowych kierunków studiów podyplomowych i kursów dokształcających oraz kształcenie biznesowe

Ważne

F

DZ, Prodziekan, KK

 

Uruchomienie rekrutacji

2 kierunki/rok akademicki

Czas realizacji: A – 1 rok; B – 2 lata; C – 3 lata; D – 4 lata; E – 5 lat; F – ciągły; DZ – Dziekan, PRND – Przewodnicząca Rady Naukowej Dyscypliny, KK – Kierownicy Katedr; PdsWP – Pełnomocnik dziekana ds. wizerunku i promocji, PdsWG - Pełnomocnik dziekana ds. współpracy z gospodarką

Obszar IV –  Działalność BADAWCZO-NAUKOWA dyscypliny naukowej rolnictwo i ogrodnictwo

Lp.

Cele pośrednie

Działania i decyzje

Ważność

Czas realizacji

Odpowiedzialność

Wskaźnik

Planowana wartość wskaźnika

Oczekiwany efekt

Cel strategiczny: Podniesienie efektywności badań naukowych i rozwój dyscypliny naukowej rolnictwo i ogrodnictwo

1.

Uzyskanie kategorii min. B+ w ewaluacji 2025 przez dyscyplinę naukową rolnictwo i ogrodnictwo

Przygotowanie i realizowanie strategii dyscypliny naukowej rolnictwo i ogrodnictwo

Priorytet

22.11.2021

PRND + zespół ds. strategii dyscypliny

Opracowanie strategii

1

Poprawa jakość prowadzonej działalności naukowej oraz działania na rzecz rozwoju pracowników prowadzących działalność naukową

Optymalizacja zatrudnienia pracowników badawczych i naukowo-badawczych w dyscyplinach nieewaluowanych w stosunku do dyscyplin ewaluowanych na WRiB

Priorytet

A

DZ, PRND

Liczba pracowników w dyscyplinach ewaluowanych

decyzja

Powołanie dyscypliny ewaluowanej technologia żywności i żywienie przy udziale pracowników dyscypliny naukowej rolnictwo i ogrodnictwo

Zwiększenie liczby i jakości publikacji naukowych w czasopismach
i wydawnictwach z wykazów MEiN (100,140 oraz 200 pkt)

 

Priorytet

F

PRND /DZ/ Pracownicy zaliczani do dyscypliny naukowej rolnictwo i ogrodnictwo

Liczba i jakość publikacji

o 25% w stosunku do wartości średniej za lata 2017–2021

Wzrost poziomu wartości naukowej dyscypliny rolnictwo i ogrodnictwo

Stały monitoring działalności naukowej
i osiągnieć publikacyjnych pracowników.

Priorytet

F

PRND +KK

Spotkania PD z KK

 

2 spotkania rocznie

Wzrost działalności naukowej i osiągnieć publikacyjnych pracowników

Opracowanie dla dyscypliny naukowej rolnictwo i ogrodnictwo listy wpływów działalności naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki (III kryterium ewaluacyjne)

Priorytet

F

PRND +Komisja ds. ewaluacji nauki

Spotkania Komisja ds. ewaluacji nauki

4 spotkania rocznie

Zwiększenie możliwych do wykazania najlepiej opracowanych wpływów działalności naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki

Wypracowanie jasnego i przejrzystego systemu nagród premiującego osiągnięcia naukowe dyscypliny

Priorytet

F

PRND +DZ

+ przedstawiciel związków zawodowych

Spotkanie

1/rok

Powstanie narzędzia motywującego do zwiększenia liczby i jakości osiągnieć naukowych w ramach dyscypliny

2

Zwiększenie efektywności pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych na badania

Zwiększenie liczby złożonych wniosków o pozyskanie projektu badawczego krajowego po pozytywnej ocenie formalnej

Priorytet

E

PRND/DZ/Pracownicy zaliczani do dyscypliny naukowej rolnictwo i ogrodnictwo

Liczba projektów złożonych

Pracownik z grupy badawczej 1/rok (minus projekt realizowany)

Pracownik z grupy badawczo-dydaktycznej 1/4 lata (minus realizowany projekt)

Większa liczba złożonych wniosków

Zwiększenie liczby oraz wartości finansowej uzyskanych  projektów krajowych

Priorytet

E

PRND/DZ/Pracownicy zaliczani do dyscypliny naukowej rolnictwo i ogrodnictwo

Liczba projektów uzyskanych

o 25% w stosunku do wartości średniej za lata 2017–2021

Większa liczba złożonych wniosków w porównaniu do minionego okresu ewaluacyjnego

Zwiększenie liczby złożonych wniosków o pozyskanie projektu badawczego międzynarodowego po pozytywnej ocenie formalnej

Priorytet

E

PRND/DZ/Pracownicy zaliczani do dyscypliny naukowej rolnictwo i ogrodnictwo

Liczba złożonych wniosków

1 projekt/dyscyplinę /okres ewaluacji

Większa liczba złożonych projektów badawczych międzynarodowych

Zwiększenie liczby oraz wartości finansowej uzyskanych  projektów międzynarodowych

Priorytet

E

PRND/DZ/Pracownicy zaliczani do dyscypliny naukowej rolnictwo i ogrodnictwo

Liczba projektów uzyskanych

o 25% w stosunku do wartości średniej za lata 2017–2021

Większa liczba złożonych projektów badawczych międzynarodowych w porównaniu do minionego okresu ewaluacyjnego

Zwiększenie liczby oraz wartości badań zleconych

Priorytet

E

PRND/DZ/Pracownicy zaliczani do dyscypliny naukowej rolnictwo i ogrodnictwo

Liczba  i wartość uzyskanych badań zleconych

o 25% w stosunku do wartości średniej za lata 2017–2021

Większa liczba oraz wartość złożonych badań zleconych w porównaniu do minionego okresu ewaluacyjnego

Cel strategiczny: Rozwój kadry badawczej

1

Wzmocnienie aktywności naukowej

Zwiększenie liczby odbywanych przez pracowników i doktorantów krajowych i zagranicznych staży naukowych.

Ważne

E

PRND/DZ

Liczba odbytych staży

o 25% w stosunku do wartości średniej za lata 2017–2021

Wzrost liczby odbywanych staży

Wzrost współpracy międzynarodowej wyrażonej wspólnymi publikacjami naukowymi,

 

 

 

 

 

Ważne

E

PRND/DZ/ Pracownicy zaliczani do dyscypliny naukowej rolnictwo i ogrodnictwo

Liczba publikacji

o 25% w stosunku do wartości średniej za lata 2017–2021

Zwiększona liczba publikac

Czas realizacji: A – 1 rok; B – 2 lata; C – 3 lata; D – 4 lata; E – 5 lat; F – ciągły; DZ – Dziekan, PRND – Przewodnicząca Rady Naukowej Dyscypliny, KK – Kierownicy Katedr; PdsWP – Pełnomocnik dziekana ds. wizerunku i promocji, PdsWG - Pełnomocnik dziekana ds. współpracy z gospodarki