Konkurs EKO-logicznie ZAKRĘCENI

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO 
DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH „EKO-logicznie ZAKRĘCENI”

Konkurs jest organizowany w związku ze Światowym Dniem Wody, który przypada 22 marca 2023 r.

I.    Cele konkursu 
•    motywowanie do poszerzania wiedzy i umiejętności z zakresu ochrony środowiska i ekologii,
•    kształtowanie wyobraźni i inwencji twórczej młodzieży.

II.    Organizator konkursu

Rada Programowa kierunku Ochrona i Zarządzanie Środowiskiem Wydziału Rolnictwa i Biotechnologii, Politechniki Bydgoskiej im J. J. Śniadeckich.

III.    Warunki uczestnictwa

•    Konkurs skierowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych.
•    Uczestnicy konkursu mają za zadanie wykonanie pracy multimedialnej (grafika komputerowa lub krótki film/nagranie typu: boomerang, rolka wykorzystywane w portalach społecznościowych). Tematyka grafiki/nagrania powinna być inspirowana ochroną środowiska. Maksymalny czas filmu/nagrania nie może przekraczać 60s.
•    Prace przekazane na konkurs muszą być pracami własnymi, niepublikowanymi
wcześniej oraz nieprzedstawianymi na innych konkursach. Przekazanie pracy na
konkurs jest jednoznaczne ze złożeniem oświadczenia o tych faktach.
•    Prace można przygotować indywidualnie lub w zespołach maksymalnie 
trzy-sobowych.
•    Każdy autor/zespół może złożyć maksymalnie jedną pracę. 
•    Zgłoszone prace przechodzą na własność Organizatora. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na bezpłatne wykorzystywanie nadesłanych prac konkursowych w ramach działalności Organizatora.
•    Udział w konkursie jest bezpłatny.
•    Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu.
•    Prace nie mogą prezentować treści wulgarnych.

IV.     Termin i miejsce składania prac

•    Prace należy przesłać drogą mailową na adres: konkurs_EKO@interia.pl
w terminie do 16.03.2023 roku. 
•    W tytule zgłoszenia (wiadomości e-mail) należy podać: „EKO-logicznie+imię nazwisko zgłaszającego. Do wiadomości należy dołączyć kartę zgłoszenia (skan), którą powinien podpisać autor lub osoba uprawniona do reprezentowania. 
•    Plik załączonej pracy powinien mieć nazwę: Nazwisko_szkoła_Miejscowość
np. Kowalski_LO1_Bydgoszcz
V.    Rozstrzygnięcie konkursu

Oceniając prace jury będzie brać pod uwagę: 
•    oryginalność i pomysłowość,
•    zgodność z regulaminem konkursu,
•    inwencję twórczą uczestników konkursu,

VI.     Ogłoszenie wyników konkursu

Ogłoszenie wyników konkursu oraz rozdanie nagród odbędzie się 24.03.2023 podczas finału konkursu, który odbędzie się na Politechnice Bydgoskiej. Warunkiem odebrania nagrody jest obecność uczestnika konkursu lub jego opiekuna.
Nagrodzone prace zostaną opublikowane na stronach internetowych/mediach społecznościowych Organizatora.
Laureaci konkursu proszeni będą o odpowiedź na pytanie dlaczego są EKO-logicznie zakręceni?
 
VII.     Prezentacja prac

Wyróżnione prace konkursowe zostaną zaprezentowane podczas uroczystego finału - wydarzenia „EKO-logicznie ZAKRĘCENI” 24 marca 2023.

VIII.    Uwagi dodatkowe

•    Decyzja jury jest ostateczna i nieodwołalna. 
•    Wszelkie sprawy nieuwzględnione w regulaminie rozstrzyga Organizator.
•    Osoby do kontaktu ze strony Organizatora:
- dr inż. Piotr Wojewódzki
- dr hab. inż. Joanna Lemanowicz, prof. PBŚ